Week8

  วัน
รูปแบบกิจกรรม
เป้าหมาย
กิจกรรม
สื่อ  อุปกรณ์
จันทร์
มุมมองการคิด /ใคร่ครวญ
ฝึกการคิด รู้ตัว และเท่าทันอารมณ์ สามารถรับรู้และยอมรับในความคิดและมุมมองที่แตกต่างรู้จักใคร่ครวญตนเองเพื่อดำเนินชีวิตอย่างมีสติ
กิจกรรม : ต้นหญ้าพริ้วไสว ..ใจของเรา
ขั้นเตรียม
ก่อนนั่งวงกลม ครูให้นักเรียนทุกคนหยิบปากกาแล้วมานั่งวงกลม/ครูเปิดเพลง สปาคลอเบาๆ
ครูให้นักเรียนหลับตา กำกับสติ รับรู้ลมหายใจของตนเอง หายใจเข้ารับรู้ได้ว่าท้องยุบ หายใจออกรับรู้ได้ว่าท้องพอง ประมาณ 2 นาที
ขั้นกิจกรรม
ครูให้นักเรียนดูต้นหญ้าที่ครูเก็บมาจากรายทางเดิน
ครูใช้คำถามกระตุ้นการคิด นักเรียนเห็นต้นหญ้านี้และรู้สึกอย่างไร นักเรียนคิดว่าผู้ถ่ายภาพนี้เขาจะสื่อหรือถ่ายทอดเรื่องราวอะไรจากภาพนี้
ครูแจกกระดาษ ครึ่ง A4 ให้นักเรียนโดยครูจะส่งกระดาษไปทางด้านซ้ายมือของครูแล้วนักเรียนคนที่รับกระดาษจะรับไหว้ด้วยความนอบน้อม พร้อมกับวางกระดาษไว้ด้านหน้าของตนเอง แล้วส่งต่อกันไปเรื่อยๆจนถึงนักเรียนคนสุดท้าย (ในกรณีที่กระดาษเหลือนักเรียนคนสุดท้ายจะวางกระดาษที่เหลือทั้งหมดไว้ด้านหลังของตนเอง)
ครู Empower ด้วยคำขอบคุณนักเรียนที่รับไหว้เพื่อนด้วยความนอบน้อม
ครูให้นักเรียนเขียนถ่ายทอดคำถามลงในกระดาษ ประมาณ 5 นาที
ครูให้นักเรียนคนแรกเริ่มถ่ายทอดเรื่องราวอย่างตั้งใจให้เพื่อนฟัง
ขั้นจบ ครู Empower ขอบคุณทุกความตั้งใจ
เพลงสปา
- ต้นหญ้า
กระดาษครึ่ง A4
อังคาร
การเคลื่อนไหวร่างกายอย่างมีสติ (รำกระบอง)
- ฝึกสติและสมาธิไปพร้อมกับการเคลื่อนไหวร่างกาย
การบริหารร่างกายสร้างความยืดหยุ่นและความแข็งแกร่งของกล้ามเนื้อ
กิจกรรม : โยคะ
ขั้นเตรียม :
ครูนำกิจกรรมด้วยการให้นักเรียนยืนหลับตา กลับมาอยู่กับตัวเองมีสติ รับรู้ลมหายใจเข้า-ออก ตามจังหวะ
- นักเรียนยืดหยุ่นร่างกาย ผ่อนคลายส่วนต่างๆ เพื่อให้กล้ามเนื้อได้คลายตัว ปลอดภัยอวัยวะในการฝึกโยคะ 
ขั้นกิจกรรม :
ครูนำกิจกรรมและพูดสร้างแรงให้เด็กเห็นคุณค่าของกิจกรรมโยคะ การฝึกปราณควบคุมจังหวะการเคลื่อนไหว ควบคุมหายใจออก-เข้า ทุกขณะจิต
ครูนำกิจกรรมการเคลื่อนไหวร่างกาย “โยคะ” ไร่เรียงจากจากทวงท่ายืน ไล่เรียงจนถึงท่านั่ง ผ่อนคลาย เคลื่อนไหว รับรู้ลมหายใจ
กลับมาอยู่กับตัวเอง ครูพาผ่อนคลายอย่างมีสติ
ขั้นจบ :
- Empower, ขอบคุณกันและกัน
 เพลงประกอบท่าโยคะ
พุธ
ศิลปะ ดนตรี
- ฝึกสติจดจ่อกับสิ่งที่ทำ สร้างสรรค์จินตนาการ ชื่นชมความงามและเห็นความหมายของบทเพลง ภาพวาดหรือชิ้นงานต่างๆ รวมทั้งสามารถเชื่อมโยงตัวเองกับผู้อื่นและสิ่งต่างๆรอบตัว
กิจกรรม : ดนตรีกวีศิลป์
ขั้นเตรียม:
-  ครูและนักเรียนทักทาย เคารพซึ่งกันและกัน
-  ทำสมาธิกลับมาอยู่กับตัวเองมีสติ รับรู้ลมหายใจเข้า-ออก ตามจังหวะ
ขั้นกิจกรรม:
-   ครูเล่าความหลังของบทเพลงในวัยเด็กๆ ที่ครูได้ฟังเมื่อครั้งเยาว์
-   ครูแสดงอุปกรณ์ให้นักเรียนสังเกต พร้อมเล่าเรื่องราวต่อ โดยบอกอยากเก็บความรู้สึกไว้นานๆ โดยการวาดลงบนกระดาษ
-  สร้างข้อตกลง และแจกอุปกรณ์
-   นักเรียนลงมือปฏิบัติ
-   นักเรียนแสดงผลงานให้ครูและเพื่อนๆ ชื่นชม เก็บอุปกรณ์
ขั้นจบ:
-   ครูชื่นชมและขอบคุณความตั้งใจ
-   ครูและนักเรียนแสดงความเคารพซึ่งกันและกัน
กีตราร์
เนื้อเพลงที่ครูนำมา
พฤหัสบดี
วรรณกรรม  นิทาน  เรื่องเล่า ประสบการณ์
ฝึกสมาธิจดจ่อกับสิ่งที่ได้ฟัง สามารถตีความหมายของคำและเรียงลำดับเรื่องราวต่างๆได้ มีมุมมองการคิดพร้อมทั้งพูดนำเสนอให้ผู้อื่นเข้าใจ สามารถเชื่อมโยงตนเองกับสิ่งที่เกิดขึ้นได้อย่างมีวิจารญาณ
กิจกรรม : ครูของฅน เรียนรู้กับคุณครู
ขั้นเตรียม: 
ครูและนักเรียนสวัสดีทักทายกัน
-Brain Gym  ท่า
ขั้นกิจกรรม
ครูมีเรื่องเล่าเกี่ยวกับการเขียนภาพในอดีต(ภาพเขียนผาแต้ม)
ครูนำแม่พิมพ์ธรรมชาติมาให้นักเรียนดู(ก้านกล้วย ใบไม้ ดอกไม้ )ครูตั้งคำถามกระตุ้นการคิดนักเรียนเห็นอะไร เชื่อมโยงกับตัวเราอย่างไร
นักเรียนแต่ละคนเลือกแม่พิมพ์ธรรมชาติมาจุ่มกับสีพิมพ์ลงบนกระดาษตรงกลางวงกลม  หลังจากที่ทำเสร็จแล้วครูโชว์ผลงานของนักเรียน นักเรียนแต่ละคนช่วยกันตั้งชื่อชิ้นงานร่วมกัน
ขั้นจบครูชื่นชมทุกความตั้งใจ  ขอบคุณซึ่งกันและกัน

 เพลงสปา
เรื่องเล่ากับครู
ศุกร์
วัสดุธรรมชาติ  สื่อ อุปกรณ์ต่างๆ
ฝึกการสังเกต จดจ่อ รู้ตัว มองเห็นความสัมพันธ์และเชื่อมโยงตนเองกับสิ่งต่างๆ
ชื่อกิจกรรม : คืนต้นไม้ให้ผืนดิน
ขั้นเตรียม:
ครูและนักเรียนทักทาย เคารพซึ่งกันและกัน
- กระจกเงา
ขั้นกิจกรรม:
-   ครูให้นักเรียนสังเกตภาพ เกตภาพ เฟอร์นิเจอร์ไม้ พร้อมตั้งคำถามกระตุนการคิด ในภาพมีอะไรที่เหมือนหรือต่างกันบ้าง เพราะเหตุใด
-   ครูนำกระดาษวางไว้ที่กลางวง และแนะนำกิจกรรมเราจะคืนต้นไม้ให้ผืนดินถามกระตุ้นการคิด นักเรียนได้คำว่าอะไร อ่านคำนี้แล้วนึกถึงอะไรบ้าง?”
-   นักเรียนติดใบไม้กิ่งไม้ พร้อมกับกล่าวขอบคุณหรือขอโทษต้นไม้
ขั้นจบ: 
-   ครูสร้าง Empower โดยการชื่นชมและขอบคุณความตั้งใจ
-   ครูและนักเรียนแสดงความเคารพซึ่งกันและกัน

:


ชื่อกิจกรรม: บทกวีไฮกุ บทกวี 3บรรทัด

เป้าหมาย:
        เพื่อฝึกการสังเกต จดจ่อ รู้ตัว มองเห็นความสัมพันธ์และเชื่อมโยงตนเองกับสิ่งต่างๆ การใช้สำนวนภาษาที่งาม ถ่ายทอดเรื่องราวให้ผู้อื่นมองเห็น

ขั้นเตรียม:
           ครูให้นักเรียนนั่งหลับตากำกับสติ รับรู้ลมหายใจเข้า-ออก
และให้ทุกคนได้ผ่อนคลายทุกส่วนของร่างกาย เพื่อเป็นการดึงสติกลับมาให้นักเรียนทุกคนได้

มีความพร้อมในการดำเนินกิจกรรมต่างๆ

ขั้นกิจกรรม:
           ครูอ่านบทกวีไฮกุ บทกวี 3บรรทัด ให้พี่ๆ ฟัง 2 บท ดังนี้

"ที่สระน้ำโบราณ กบตัวน้อยกระโจนลงไป น้ำกระจาย จ๋อม"
และ "จิตที่เศร้าของข้า ยิ่งเปล่าเปลี่ยวหนักขึ้นไปอีก เพราะเจ้า,นกกาเหว่า"
           จากนั้นครูได้เปิดเพลง 3 เพลงให้พี่ๆ ฟัง และให้โจทย์พี่ๆ เลือกเพลง 1 เพลง เพื่อเขียนบทกวีไฮกุ 1 บท. ต่อจากนั้น  ครูจึงให้พี่ๆ แต่ละคนได้นำเสนอบทกวีของตนเอง ซึ่งพี่ๆ แต่ละคนเขียนและนำเสนอได้อย่างน่าสนใจ  ดังนี้
พี่อังอัง : ทะเลที่สวยงาม เรามองเห็นทะเลเป็นเส้นตรง เมื่อมองสุดสายตา

พี่คอป : ชีวิตชายคนหนึ่ง เฝ้ามองเส้นขอบฟ้า เห็นว่าขอบฟ้าเป็นเส้นตรง
พี่เพชร : คนอ่อนแอบางครั้ง แต่บางทีก็ไม่เคยท้อ แต่เราก็คือคน
    ก่อนที่คุณครูจะนำสู่ขั้นจบ ครูเตรียมความพร้อมผู้เรียนด้วยความขอบคุณ ชื่นชมในการใช้ภาษาที่งดงาม ถ่ายทอดลงในครึ่งกระดาษA4

ขั้นจบ:
       ครูเล่าถึงความสำคัญที่พี่ๆ ได้ฝึกฝนเขียนบทกวี หากฝึกฝนเป็นประจำอาจช่วยให้ทุกคนได้พบสิ่งใหม่ที่เกิดกับร่างกายและจิตใจ สุขุม  
 ครูและนักเรียนของคุณซึ่งกันและกัน ด้วยความเคารพ 

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น