Week4


 วัน
รูปแบบกิจกรรม
เป้าหมาย
กิจกรรม
สื่อ  อุปกรณ์
จันทร์
มุมมองการคิด /ใคร่ครวญ
ฝึกการคิด รู้ตัว และเท่าทันอารมณ์ สามารถรับรู้และยอมรับในความคิดและมุมมองที่แตกต่างรู้จักใคร่ครวญตนเองเพื่อดำเนินชีวิตอย่างมีสติ
กิจกรรม : ภาพสื่อความหมาย
ขั้นเตรียม
ก่อนนั่งวงกลม ครูให้นักเรียนทุกคนหยิบปากกาแล้วมานั่งวงกลม/ครูเปิดเพลง สปาคลอเบาๆ
ครูให้นักเรียนหลับตา กำกับสติ รับรู้ลมหายใจของตนเอง หายใจเข้ารับรู้ได้ว่าท้องยุบ หายใจออกรับรู้ได้ว่าท้องพอง ประมาณ 2 นาที
ขั้นกิจกรรม
ครูให้นักเรียนดูภาพ Do not open yet
ครูใช้คำถามกระตุ้นการคิด นักเรียนเห็นภาพนี้และรู้สึกอย่างไร นักเรียนคิดว่าผู้ถ่ายภาพนี้เขาจะสื่อหรือถ่ายทอดเรื่องราวอะไรจากภาพนี้
ครูแจกกระดาษ ครึ่ง A4 ให้นักเรียนโดยครูจะส่งกระดาษไปทางด้านซ้ายมือของครูแล้วนักเรียนคนที่รับกระดาษจะรับไหว้ด้วยความนอบน้อม พร้อมกับวางกระดาษไว้ด้านหน้าของตนเอง แล้วส่งต่อกันไปเรื่อยๆจนถึงนักเรียนคนสุดท้าย (ในกรณีที่กระดาษเหลือนักเรียนคนสุดท้ายจะวางกระดาษที่เหลือทั้งหมดไว้ด้านหลังของตนเอง)
ครู Empower ด้วยคำขอบคุณนักเรียนที่รับไหว้เพื่อนด้วยความนอบน้อม
ครูให้นักเรียนเขียนถ่ายทอดคำถามลงในกระดาษ ประมาณ 5 นาที
ครูให้นักเรียนคนแรกเริ่มถ่ายทอดเรื่องราวอย่างตั้งใจให้เพื่อนฟัง
ขั้นจบ ครู Empower ขอบคุณทุกความตั้งใจ
เพลงสปา
รูปภาพ Do not open yet

กระดาษครึ่ง A4
อังคาร
การเคลื่อนไหวร่างกายอย่างมีสติ (รำกระบอง)
- ฝึกสติและสมาธิไปพร้อมกับการเคลื่อนไหวร่างกาย
การบริหารร่างกายสร้างความยืดหยุ่นและความแข็งแกร่งของกล้ามเนื้อ
 กิจกรรม : โยคะ
ขั้นเตรียม :
ครูนำกิจกรรมด้วยการให้นักเรียนยืนหลับตา กลับมาอยู่กับตัวเองมีสติ รับรู้ลมหายใจเข้า-ออก ตามจังหวะ
- นักเรียนยืดหยุ่นร่างกาย ผ่อนคลายส่วนต่างๆ เพื่อให้กล้ามเนื้อได้คลายตัว ปลอดภัยอวัยวะในการฝึกโยคะ 
ขั้นกิจกรรม :
ครูนำกิจกรรมและพูดสร้างแรงให้เด็กเห็นคุณค่าของกิจกรรมโยคะ การฝึกปราณควบคุมจังหวะการเคลื่อนไหว ควบคุมหายใจออก-เข้า ทุกขณะจิต
ครูนำกิจกรรมการเคลื่อนไหวร่างกาย “โยคะ” ไร่เรียงจากจากทวงท่ายืน ไล่เรียงจนถึงท่านั่ง ผ่อนคลาย เคลื่อนไหว รับรู้ลมหายใจ
กลับมาอยู่กับตัวเอง ครูพาผ่อนคลายอย่างมีสติ
ขั้นจบ :
- Empower, ขอบคุณกันและกัน

พุธ
ศิลปะ ดนตรี
- ฝึกสติจดจ่อกับสิ่งที่ทำ สร้างสรรค์จินตนาการ ชื่นชมความงามและเห็นความหมายของบทเพลง ภาพวาดหรือชิ้นงานต่างๆ รวมทั้งสามารถเชื่อมโยงตัวเองกับผู้อื่นและสิ่งต่างๆรอบตัว
กิจกรรม : ปรนนิบัติสถานที่ (ปฏิบัติการแห่งรัก2)
ขั้นเตรียม
นักเรียนยืนวงกลและให้นักเรียนหลับตา กำกับสติ รับรู้ลมหายใจของตนเอง ประมาณ 2 นาที
ขั้นกิจกรรม
ครูให้นักเรียนยืนวงกลมบริเวณลานตัวยู แล้วครูเล่าภูมิหลังการดูแลพื้นที่โดยรอบมัธยมฯ ให้เด็กๆ ทราบ 
ครูใช้คำถามให้นักเรียนปรนนิบัติ “เราจะทำอะไรได้มากกว่าที่เป็นอยู่ ให้ได้ช่วยเหลือคุณลุงได้มากกว่าที่ทำอยู๋
ครูให้นักเรียนแยกย้านเก็บ / กวาดใบไม้
ครูให้เวลานักเรียนในการถ่ายทอดความรู้สึกลงในกระดาษ ประมาณ 5นาที
ครูให้นักเรียนแต่ละคนถ่ายทอดความรู้สึกเกี่ยวกับบทเพลงที่ได้ฟัง จนถึงคนสุดท้าย
ขั้นจบ ครู Empower ขอบคุณทุกความตั้งใจ ขอบคุณกันและกัน

-ไม้กวาดทางมะพร้าว, บุ่งกี่, เพลงสปา

พฤหัสบดี
วรรณกรรม  นิทาน  เรื่องเล่า ประสบการณ์
ฝึกสมาธิจดจ่อกับสิ่งที่ได้ฟัง สามารถตีความหมายของคำและเรียงลำดับเรื่องราวต่างๆได้   มีมุมมองการคิดพร้อมทั้งพูดนำเสนอให้ผู้อื่นเข้าใจ สามารถเชื่อมโยงตนเองกับสิ่งที่เกิดขึ้นได้อย่างมีวิจารญาณ
กิจกรรม : ครุ่นคิดจากนิทานเซน
ขั้นเตรียม
ก่อนนั่งวงกลมครูให้นักเรียนหยิบปากกาคนละ 1 แท่ง
นักเรียนนั่งวงกลม/ครูเปิดเพลง สปาคลอเบาๆ
ครูให้นักเรียนหลับตา กำกับสติ รับรู้ลมหายใจของตนเอง หายใจเข้ารับรู้ได้ว่าท้องยุบ หายใจออกรับรู้ได้ว่าท้องพอง ประมาณ 2 นาที
ขั้นกิจกรรม
ครูเล่านิทานเรื่อง บทเรียนชีวิตของพ่อ สอนลูกทั้ง 5 คน แล้วให้นักเรียนคิดตาม
ครูส่งกระดาษครึ่ง เอส่งต่อเป็นวงกลมในขณะที่นักเรียนส่งกระดาษ ครู Empower ขอบคุณนักเรียนที่รับไหว้เพื่อนด้วยความนอบน้อม
ครูให้นักเรียนวาดภาพฉากที่ประทับใจจากนิทาน ประมาณ 5 นาที
ครูให้นักเรียน นำเสนอ/แลกเปลี่ยนซึ่งกันและกัน

ขั้นจบ ครู Empower ขอบคุณทุกความตั้งใจ ขอบคุณกันและกัน
เพลงสปา
นิทานเซน (บทเรียนชีวิตของพ่อ สอนลูกทั้ง 5 คน)

ศุกร์
วัสดุธรรมชาติ  สื่อ  อุปกรณ์ต่างๆ
ฝึกการสังเกต จดจ่อ รู้ตัว มองเห็นความสัมพันธ์และเชื่อมโยงตนเองกับสิ่งต่างๆ
กิจกรรม : ธรรมชาติรอบๆตัว
ขั้นเตรียม
ก่อนนั่งวงกลมครูให้นักเรียนหยิบปากกาคนละ 1 แท่ง
นักเรียนนั่งวงกลม/ครูเปิดเพลง สปาคลอเบาๆ
ครูให้นักเรียนหลับตา กำกับสติ รับรู้ลมหายใจของตนเอง หายใจเข้ารับรู้ได้ว่าท้องยุบ หายใจออกรับรู้ได้ว่าท้องพอง ประมาณ 2 นาที
ขั้นกิจกรรม
ครูแจกกระดาษครึ่ง เอให้นักเรียนส่งต่อกันเป็นวงกลม
ครู Empower ด้วยคำขอบคุณนักเรียนที่รับไหว้เพื่อนด้วยความนอบน้อม
ครูให้นักเรียนเขียนเลขที่ตนเองชอบ (จำนวน 2 หลักขึ้นไป)
ครูให้นักเรียนคิดอย่างไรก็ได้ให้เลขที่เราคิดเหลือ 5 โดยใช้วิธีการบวก ลบ คูณ หาร
ขั้นจบ ครู Empower ขอบคุณทุกความตั้งใจ ขอบคุณกันและกัน

เพลงสปา

กระดาษครึ่ง เอ4


แผนการจัดกิจกรรมจิตศึกษา เพื่อจัดทำ Lesson Study ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1
วันพุธที่ 3 กุมภาพันธ์ 2559 เวลา 08:15 น. – 08:40 น.
____________________________________________________
ชื่อกิจกรรม : ปรนนิบัติสถานที่ (ปฏิบัติการแห่งรัก2)
เป้าหมาย : เพื่อฝึกสมาธิจดจ่อ กำหนดลมหายใจ เห็นค่าทุกสรรพสิ่ง และมีจิตใหญ่

สื่อ/อุปกรณ์ : ไม้กวาดทางมะพร้าว, บุ่งกี่, เพลงสปา
กระบวนการดำเนินกิจกรรม  : เริ่มหลังจากเข้าแถวเคารพธงชาติเสร็จ นักเรียนเดินกำกับสติเข้าห้องแล้วยืนรอบขอนไม้ตัวยู (หน้าบริเวณมัธยมฯ)

ขั้นเตรียม  :
     - ครูและนักเรียนสวัสดีทักทายแสดงความเคารพซึ่งกันและกัน และครูให้นักเรียนกลับมาอยู่กับตนเอง 
รับรู้ที่ลมหายใจ 4-5 ลมหายใจ ด้วยความใครครวญ

ขั้นกิจกรรม  :
     - ครูเล่าเรื่องราวบริเวณโดยรอบมัธยมฯ ที่มีคุณลุงดูแลพื้นที่ทุกจุดของบริเวณมัธยมฯ และพูดโน้มน้าวให้นักเรี
ยนตระหนักเห็นความสำคัญของการปรนนิบัติสถานที่
     - ครูให้นักเรียนแสดงความคิดเห็นกับสิ่งที่ตนเองเคยทำ และสิ่งที่อยากทำให้มากกว่าที่เคยทำอยู่
     - จากนนั้นครูให้โจทย์นักเรียน “ครูให้พี่ๆ แยกย้ายดูแลพื้นที่โดยรอบบริเวณต่างๆ อย่างใคร่ครวญ และให้เราแต่ละคนสังเกตบริเวณนั้นก่อนทำและหลังทำ ให้เวลานั่งเฝ้ามองครุ่นคิดกับจุดๆ นั้น ก่อนกลับมารวมกันที่ใต้บ้าน ม.นะครับ” ให้เวลาประมาณ นาที (ก่อนแยกย้ายครูเตรียมไม้กวาดและบุ่งกี่ ไว้เตรียมให้)
    - ระหว่างที่นักเรียนปรนนิบัติสถานที่ครูเดินคอยช่วยเอื้ออำนวยกิจกรรม เฝ้าสังเกต
    - เมื่อครบเวลาที่กำหนดนักเรียนเก็บอุปกรณ์ แล้วมารวมใต้ถุนบ้าน ม.เมื่อนักเรียนมาจนครบ ครูให้นักเรียนทุกคนกลับมาอยู่กับตัวเอง
    - ครูใช้คำถามกระตุ้นการคิด “จากระยะเวลาสั้นที่นักเรียนได้ดูแลสถานที่ช่วยคุณลุง พี่ๆคิดว่าจากกิจกรรมแต่ละคนได้เรียนรู้อะไรบ้าง? เราแต่ละคนรู้สึกอย่างไร?”
    - นักเรียนแต่ละคนร่วมแสดงความคิดเห็น ครูช่วยอำนวยกิจกรรมและใช้คำถามกระตุ้นการคิดตามเห็นควรตามความเหมาะสม ของจังหวะเรื่องเล่าความรู้สึกของนักเรียนคนนั้นๆ

ขั้นจบ  :  
     - คุณครูชื่นชมEmpower ชื่นชมความตั้งใจของนักเรียนทุก คน

     - ครูและนักเรียนขอบคุณซึ่งกันและกันโดยการทำความเคารพ

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น