Week7

วัน
รูปแบบกิจกรรม
เป้าหมาย
กิจกรรม
สื่อ  อุปกรณ์
จันทร์
มุมมองการคิด /ใคร่ครวญ
ฝึกการคิด รู้ตัว และเท่าทันอารมณ์ สามารถรับรู้และยอมรับในความคิดและมุมมองที่แตกต่างรู้จักใคร่ครวญตนเองเพื่อดำเนินชีวิตอย่างมีสติ
สามสิ่งในชีวิต
ขั้นเตรียม
ก่อนนั่งวงกลมครูให้นักเรียนหยิบปากกาคนละ 1 แท่ง
นักเรียนนั่งวงกลม/ครูเปิดเพลง สปาคลอเบาๆ
ครูให้นักเรียนหลับตา กำกับสติ รับรู้ลมหายใจของตนเอง หายใจเข้ารับรู้ได้ว่าท้องยุบ หายใจออกรับรู้ได้ว่าท้องพอง ประมาณ 2 นาที
ขั้นกิจกรรม
ครูวาง เงิน (แสดงถึงความร่ำรวย) นาฬิกา(แสดงถึงเวลา) และกระดาษรูปหัวใจ (แสดงถึงสิ่งที่เรารักและคนที่เรารัก) ไว้กลางห้อง แล้วใช้ถาม ถามนักเรียนว่า “เห็นอะไร แล้วสามสิ่งนี้ถ้าให้พี่ๆเลือก พี่ๆคิดว่าสิ่งไหนที่สำคัญต่อชีวิตของเรามากที่สุดในตอนนี้
ครูแจกกระดาษ ครึ่ง A4 ให้นักเรียนส่งต่อกันเป็นวงกลมในขณะที่นักเรียนส่งกระดาษครู Empower ด้วยคำขอบคุณนักเรียนที่รับไหว้เพื่อนด้วยความนอบน้อม
ครูให้เวลานักเรียนในการถ่ายทอดความคิดเห็นลงในกระดาษ ประมาณ 5 นาที
ครูให้นักเรียนคนแรกพูดถ่ายทอดความคิดเห็นเกี่ยวกับสิ่งที่ตนเองเลือกว่าสำคัญที่สุดในชีวิตพร้อมกับให้เหตุผล
ขั้นจบ ครู Empower ขอบคุณทุกความตั้งใจ ทุกเรื่องราวที่ถ่ายทอด
เพลงสปา
เงิน 100 บาท
นาฬิกา
กระดาษรูปหัวใจ
กระดาษครึ่ง เอ4
อังคาร
การเคลื่อนไหวร่างกายอย่างมีสติ (โยคะ)
- ฝึกสติและสมาธิไปพร้อมกับการเคลื่อนไหวร่างกาย
การบริหารร่างกายสร้างความยืดหยุ่นและความแข็งแกร่งของกล้ามเนื้อ
 กิจกรรม : โยคะ
ขั้นเตรียม :
ครูนำกิจกรรมด้วยการให้นักเรียนยืนหลับตา กลับมาอยู่กับตัวเองมีสติ รับรู้ลมหายใจเข้า-ออก ตามจังหวะ
- นักเรียนยืดหยุ่นร่างกาย ผ่อนคลายส่วนต่างๆ เพื่อให้กล้ามเนื้อได้คลายตัว ปลอดภัยอวัยวะในการฝึกโยคะ 
ขั้นกิจกรรม :
ครูนำกิจกรรมและพูดสร้างแรงให้เด็กเห็นคุณค่าของกิจกรรมโยคะ การฝึกปราณควบคุมจังหวะการเคลื่อนไหว ควบคุมหายใจออก-เข้า ทุกขณะจิต
ครูนำกิจกรรมการเคลื่อนไหวร่างกาย “โยคะ” ไร่เรียงจากจากทวงท่ายืน ไล่เรียงจนถึงท่านั่ง ผ่อนคลาย เคลื่อนไหว รับรู้ลมหายใจ
กลับมาอยู่กับตัวเอง ครูพาผ่อนคลายอย่างมีสติ
ขั้นจบ :
- Empower, ขอบคุณกันและกัน

พุธ
ศิลปะ ดนตรี
- ฝึกสติจดจ่อกับสิ่งที่ทำ สร้างสรรค์จินตนาการ ชื่นชมความงามและเห็นความหมายของบทเพลง ภาพวาดหรือชิ้นงานต่างๆ รวมทั้งสามารถเชื่อมโยงตัวเองกับผู้อื่นและสิ่งต่างๆรอบตัว
กิจกรรม : ศิลป์จากเศษของเหลือ
ขั้นเตรียม:  
- นักเรียนนั่งวงกลม/ครูเปิดเพลง สปาคลอเบาๆ
- ครูให้นักเรียนหลับตา กำกับสติ รับรู้ลมหายใจของตนเอง หายใจเข้ารับรู้ได้ว่าท้องยุบ หายใจออกรับรู้ได้ว่าท้องพอง ประมาณ 2 นาที
ขั้นกิจกรรม:  
ครูแจกกระดาษที่ติดเศษของเหลือ ไว้ในตำแหน่งต่างๆ ของกระดาษ เพื่อให้นักเรียนแต่ละคนสร้างงานศิลป์ลงในกระดาษ
- นักเรียนต่อเติมภาพจากเศษเหลือใช้ในกระดาษ
- นักเรียนแลกเปลี่ยนซึ่งกันและกันถึงความหมายของภาพนั้นๆ
 ขั้นจบ:  
- Empower ขอบคุณทุกความตั้งใจ ขอบคุณกันและกัน

เพลงสปา

ใบมะพร้าวสด

พฤหัสบดี
วรรณกรรม  นิทาน  เรื่องเล่า ประสบการณ์
ฝึกสมาธิจดจ่อกับสิ่งที่ได้ฟัง สามารถตีความหมายของคำและเรียงลำดับเรื่องราวต่างๆได้   มีมุมมองการคิดพร้อมทั้งพูดนำเสนอให้ผู้อื่นเข้าใจ สามารถเชื่อมโยงตนเองกับสิ่งที่เกิดขึ้นได้อย่างมีวิจารญาณ
กิจกรรม : หนึ่งเดียวคือแม่
ขั้นเตรียม
นักเรียนนั่งวงกลม/ครูเปิดเพลง สปาคลอเบาๆ
ครูให้นักเรียนหลับตา กำกับสติ รับรู้ลมหายใจของตนเอง หายใจเข้ารับรู้ได้ว่าท้องยุบ หายใจออกรับรู้ได้ว่าท้องพอง ประมาณ 2 นาที
ขั้นกิจกรรม
ครูให้นักเรียนนั่งหลับตานึกถึงวันเวลาดีๆ ที่ได้อยู่กับครอบครัว ด้วยความสุข
ครูเริ่มอ่านบทความเกี่ยวกับท่านติช นัท ฮันท์ เขียนถึงพระคุณแม่ ประมาณ 2 เอ4 ให้พี่ๆ ม.1 คิดใคร่ครวญตาม
ครูใช้คำถาม ถามนักเรียนว่าแต่ละคน อยากเล่าอะไร? บอกความรู้สึกอะไรกับ 'แม่'
- ครูแจกกระดาษครึ่งเอ4 พร้อมปากกา ให้นักเรียนเขียนถ่ายทอดความรู้สึก พร้อมวาดภาพ ขณะส่ง-รับ เพื่อนๆ รับไหว้ด้วยความนอบน้อมให้เวลา 10 นาที
- นักเรียนแยกย้ายหามุมต่างๆ ของบ้าน เพื่อนเขียนข้อความถึงแม่
- เมื่อครบเวลากำหนด ทุกคนมาถ่ายทอดเรื่องราวต่างๆ จากชิ้นงานเขียนถึงแม่
ขั้นจบ 
ครู Empower ขอบคุณทุกความตั้งใจ ขอบคุณกันและกัน- ชื่นชมพลังความรักที่ส่งมอบสู่แม่ และเก็บการ์ดชิ้นงานดังกล่าวมอบถึงแม่
เพลงสปา
- บทความท่านติช นัท ฮันท์ เขียนถึงพระคุณแม่
- กระดาษครึ่งเอ4

ศุกร์
วัสดุธรรมชาติ  สื่อ  อุปกรณ์ต่างๆ
ฝึกการสังเกต จดจ่อ รู้ตัว มองเห็นความสัมพันธ์และเชื่อมโยงตนเองกับสิ่งต่างๆ
กิจกรรม : ร้อยล้านกำลังใจ
ขั้นเตรียม
นักเรียนนั่งวงกลม/ครูเปิดเพลง สปาคลอเบาๆ
ครูให้นักเรียนหลับตา กำกับสติ รับรู้ลมหายใจของตนเอง หายใจเข้ารับรู้ได้ว่าท้องยุบ หายใจออกรับรู้ได้ว่าท้องพอง ประมาณ 2 นาที
ขั้นกิจกรรม
ครูให้นักเรียนจับคู่ นั่งหันหน้าเข้าหากัน จากนั้นครูให้นักเรียนหลับตาลงเบาๆ พร้อมกับจับมือคู่ของตัวเอง
ครูให้นักเรียนคนหนึ่งเป็น A และอีกคนหนึ่งเป็น B โดยครูจะให้นักเรียนคนที่เป็น B เริ่มพูดปัญหาหรืออุปสรรค์ต่างๆในชีวิตหรือการเรียนที่ทำให้ตนเองลำบากใจ โดยครูจะกำหนดเวลาให้ A พูด 1 นาที จากนั้น B จะเป็นฝ่ายพูดให้กำลังใจ A ครูกำหนดเวลาให้ 1 นาที จากนั้นก็สลับให้ B เป็นฝ่ายพูดปัญหาของตนเอง และให้ฝ่าย A เป็นคนให้กำลังใจ
เมื่อทุกคนถ่ายทอดเสร็จแล้ว ครูก็จะพูดให้กำลังใจกับนักเรียนทุกคน เพื่อให้ทุกคนผ่านปัญหานั้นไปได้ด้วยร้อยล้านกำลังใจจากทุกคนที่มีให้กันในวันนี้
ขั้นจบ ครู Empower ขอบคุณทุกความตั้งใจ ขอบคุณกันและกัน
เพลงสปาชื่อกิจกรรม

ชื่อกิจกรรม : โยคะ/ กิจกรรมเคลื่อนไหวร่างกาย
   เป้าหมาย :  เพื่อฝึกสติและสมาธิไปพร้อมกับการเคลื่อนไหวร่างกาย และการบริหารร่างกายสร้างความยืดหยุ่นและความแข็งแกร่งของกล้ามเนื้อ

    กิจกรรมเริ่มต้น (2-4 นาที)
คุณครูและนักเรียนทักทาย เคารพซึ่งกันและกัน และคุณครูนำกิจกรรมพาฝึกทำสมาธิกลับมาอยู่กับตัวเอง 
ให้นกเรียนทุกคนมีสติ รับรู้ลมหายใจเข้า-ออก ตามจังหวะ ด้วยท่ายืน ให้ทุกคนตื่นรู้ อิ่มเอมกับบรรยากาศที่เอื้อต่อกิจกรรมในวันนี้

   กิจกรรมหลัก (10-15 นาที)
วันนี้อากาศแจ่มใส สดชื่น ครูมีถ่ายทำLesson study จิตศึกษาของพี่ๆ ม.1 อีกด้วย
ครูนำนักเรียนเดินกำกับสติก่อนมาบริเวณกลางสนามหญ้าหน้าบริเวณมัธยมฯ ทุกคน เจอคุณครูเตรียมเบาะและมีทีมเข้ามาร่วมถ่ายทำ นำโดยคุณครูอิงกับคุณครูแหวน
        ทุกคนคนเตรียมความพร้อมด้วยการยืนเป็นวงกลมรอบๆ ครู เพื่อดึงตนเองกลับมารับรู้ลมหายใจของตนเอง เริ่มต้นด้วย
หายใจเข้า - ออก ให้สอดคล้องเป็นจังหวะกับท่าฝึกแต่ละท่า
- ฝึกท่าแต่ละท่า ช้าๆ เป็นจังหวะที่ลงตัว ควบคุมการเคลื่อนไหวของร่างกาย ตามข้อจำกัดธรรมชาติร่างกายของแต่ละบุคคล อย่าฝืนเกินไป เช่น ยืดตัวมากเกินไป เกร็งเกินไป ตึงมากไป บิดมากเกินไป
- การกำหนดจิตให้เป็นหนึ่งเดียวกับการฝึกโดยไม่วอกแวกการฝึกโยคะ

- หายใจแบบโยคะให้ถูกต้อง: หายใจเข้า - ท้องพอง, หายใจออก - ท้องแฟบ
สูดอากาศเข้าให้พอดีกับท่าฝึก เพื่อให้ได้ออกซิเจนมากพอ
ปล่อยลมหายใจออกให้สุด เพื่อขับอากาศเสียออกจากร่างกาย และลดความตึงเครียด ของกล้ามเนื้อ

_ตามจังหวะ ถ่วงท่าต่างๆ ที่เด็กๆ แสดงออกมา เพราะความใสซื่อที่สื่ออกมาในกิจกรรมวันนี้ ทุกคนนิ่งมากๆ และเกิดการเรียนรู้ที่เป็นแบบกัลยาณมิตรแสดงออกถึงความพร้อมที่แต่ละคนได้สื่อกิจกรรมออกมา

      กิจกรรมจบ (1-3 นาที)
      คุณครูชื่นชมพี่ๆ ม.1 ทุกๆ คน ในความตั้งใจในการในการร่วมกิจกรรมที่มีความหมายอย่างยิ่งในวันนี้ และขอบคุณซึ่งกันและกัน ครูกับศิษย์


---หัวใจของการทำโยคะ---

"โยคะ เป็นแนวทางการฝึกการควบคุมตัวเองทางด้านร่างกายและจิตใจ เป็นวิธีหนึ่งที่จะให้ผู้ฝึกสัมผัสถึงความสุข มีสุขภาพแข็งแรงบุคลิกภาพที่ดี ควบคุมอารมณ์ได้ดีประสานกับความเข้าใจในธรรมชาติ"

(วิเชียร ไชยบัง ; โรงเรียนนอกกะลา 2552)

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น