Week10

 วัน
รูปแบบกิจกรรม
เป้าหมาย
กิจกรรม
สื่อ  อุปกรณ์
จันทร์
มุมมองการคิด /ใคร่ครวญ
ฝึกการคิด รู้ตัว และเท่าทันอารมณ์ สามารถรับรู้และยอมรับในความคิดและมุมมองที่แตกต่างรู้จักใคร่ครวญตนเองเพื่อดำเนินชีวิตอย่างมีสติ
กิจกรรม : ผ่อนคลายใจ-กาย
ขั้นเตรียม
นักเรียนนั่งวงกลม/ครูเปิดเพลง สปาคลอเบาๆ
ครูให้นักเรียนหลับตา ทำสมาธิ กำกับสติ รับรู้ลมหายใจของตนเอง หายใจเข้ารับรู้ได้ว่าท้องยุบ หายใจออกรับรู้ได้ว่าท้องพอง ประมาณ 2 นาที
ขั้นกิจกรรม
ครูให้นักเรียนดูต้นหญ้าที่ครูเก็บมาจากรายทางเดิน
ครูใช้คำถามกระตุ้นการคิด นักเรียนเห็นต้นหญ้านี้และรู้สึกอย่างไร นักเรียนคิดว่าผู้ถ่ายภาพนี้เขาจะสื่อหรือถ่ายทอดเรื่องราวอะไรจากภาพนี้
ครูแจกกระดาษ ครึ่ง A4 ให้นักเรียนโดยครูจะส่งกระดาษไปทางด้านซ้ายมือของครูแล้วนักเรียนคนที่รับกระดาษจะรับไหว้ด้วยความนอบน้อม พร้อมกับวางกระดาษไว้ด้านหน้าของตนเอง แล้วส่งต่อกันไปเรื่อยๆจนถึงนักเรียนคนสุดท้าย (ในกรณีที่กระดาษเหลือนักเรียนคนสุดท้ายจะวางกระดาษที่เหลือทั้งหมดไว้ด้านหลังของตนเอง)
ครู Empower ด้วยคำขอบคุณนักเรียนที่รับไหว้เพื่อนด้วยความนอบน้อม
ครูให้นักเรียนเขียนถ่ายทอดคำถามลงในกระดาษ ประมาณ 5 นาที
ครูให้นักเรียนคนแรกเริ่มถ่ายทอดเรื่องราวอย่างตั้งใจให้เพื่อนฟัง
ขั้นจบ ครู Empower ขอบคุณทุกความตั้งใจ
เพลงสปา
- ต้นหญ้า
กระดาษครึ่ง A4
อังคาร
การเคลื่อนไหวร่างกายอย่างมีสติ 
- ฝึกสติและสมาธิไปพร้อมกับการเคลื่อนไหวร่างกาย
การบริหารร่างกายสร้างความยืดหยุ่นและความแข็งแกร่งของกล้ามเนื้อ
กิจกรรม : โยคะ
ขั้นเตรียม :
ครูนำกิจกรรมด้วยการให้นักเรียนยืนหลับตา กลับมาอยู่กับตัวเองมีสติ รับรู้ลมหายใจเข้า-ออก ตามจังหวะ
- นักเรียนยืดหยุ่นร่างกาย ผ่อนคลายส่วนต่างๆ เพื่อให้กล้ามเนื้อได้คลายตัว ปลอดภัยอวัยวะในการฝึกโยคะ 
ขั้นกิจกรรม :
ครูนำกิจกรรมและพูดสร้างแรงให้เด็กเห็นคุณค่าของกิจกรรมโยคะ การฝึกปราณควบคุมจังหวะการเคลื่อนไหว ควบคุมหายใจออก-เข้า ทุกขณะจิต
ครูนำกิจกรรมการเคลื่อนไหวร่างกาย “โยคะ” ไร่เรียงจากจากทวงท่ายืน ไล่เรียงจนถึงท่านั่ง ผ่อนคลาย เคลื่อนไหว รับรู้ลมหายใจ
กลับมาอยู่กับตัวเอง ครูพาผ่อนคลายอย่างมีสติ
ขั้นจบ :
- Empower, ขอบคุณกันและกัน
 เพลงประกอบท่าโยคะ
พุธ
ศิลปะ ดนตรี
- ฝึกสติจดจ่อกับสิ่งที่ทำ สร้างสรรค์จินตนาการ ชื่นชมความงามและเห็นความหมายของบทเพลง ภาพวาดหรือชิ้นงานต่างๆ รวมทั้งสามารถเชื่อมโยงตัวเองกับผู้อื่นและสิ่งต่างๆรอบตัว
กิจกรรม : ทะเลใจ - เพลงแห่งชีวิตและจิตใจ / ผ่านลายเส้น
ขั้นเตรียม:
-  ครูและนักเรียนทักทาย เคารพซึ่งกันและกัน
-  ทำสมาธิกลับมาอยู่กับตัวเองมีสติ รับรู้ลมหายใจเข้า-ออก ตามจังหวะ
ขั้นกิจกรรม:
-   ครูเล่าความหลังของบทเพลงทะเลใจ ก่อนแจกกระดาษ
-   ครูแสดงอุปกรณ์ให้นักเรียนสังเกต พร้อมวาดลงบนกระดาษ
-  สร้างข้อตกลง และแจกอุปกรณ์
-   นักเรียนลงมือปฏิบัติ
-   นักเรียนแสดงผลงานนำเสนอให้ครูและเพื่อนๆ ชื่นชม เก็บอุปกรณ์ ไหว้ของคุณกันและกันขณะส่งงาน
ขั้นจบ:
-   ครูชื่นชมและขอบคุณความตั้งใจ
-   ครูและนักเรียนแสดงความเคารพซึ่งกันและกัน
เพลงทะเลใจ
แผ่นกระะดาน /ดินสอ
พฤหัสบดี
วรรณกรรม  นิทาน  เรื่องเล่า ประสบการณ์
ฝึกสมาธิจดจ่อกับสิ่งที่ได้ฟัง สามารถตีความหมายของคำและเรียงลำดับเรื่องราวต่างๆได้   มีมุมมองการคิดพร้อมทั้งพูดนำเสนอให้ผู้อื่นเข้าใจ สามารถเชื่อมโยงตนเองกับสิ่งที่เกิดขึ้นได้อย่างมีวิจารญาณ
กิจกรรม : หนังสือ กำหนดสติ
ขั้นเตรียม:  ครูให้นักเรียนนั่งหลับตา กำกับสติ รับรู้ลมหายใจของตนเอง
ขั้นกิจกรรม
- ครูแนะนำหนังสือทีละเล่มๆ ก่อนจะแจกหนังสือให้นักเรียนแต่ละคน

- ให้นักเรียนกลับมาอยู่กลับตัวเองอีกสัดครึ่งนาที ก่อนเชิญพี่ๆ ที่พร้อมมารับหนังสือ 1 คน เลือก 1 เล่ม
- นักเรียนแยกย้ายหามุมนั่งอ่านหนังสือด้วยความใคร่ครวญคนละ 15 นาที
- ครบเวลากำหนด นั่งเรียนกลับมานั่งวงกลมเลาถ่ายทอดหนังสือ ครูสั่มบางคน
ขั้นจบครูชื่นชมทุกความตั้งใจในการอ่านของนักเรียนทุกคน  ก่อนจะขอบคุณซึ่งกันและกัน

 เพลงสปา
เรื่องเล่าเนลสันเมนเดลล่า
ศุกร์
วัสดุธรรมชาติ  สื่อ    อุปกรณ์ต่างๆ
ฝึกการสังเกต จดจ่อ รู้ตัว มองเห็นความสัมพันธ์และเชื่อมโยงตนเองกับสิ่งต่างๆ
ชื่อกิจกรรม : เดินชมชมท้องทุ่ง
ขั้นเตรียม:
ครูและนักเรียนทักทาย เคารพซึ่งกันและกัน ก่อนครูพาเดินไปทิวสน
ขั้นกิจกรรม:
-   ครูให้นักเรียนสังเกตสิ่งแวดล้อมรอบๆ ตัว สรรพสิ่งการเคลื่อนไหวรอบรายทาง
-   ครูให้นักเรียนแต่ละคนเดินก้าวๆ ชิด - ตามจังหวะการเดินๆ พร้อมกับมองรอบๆ รายทาง / ฟังเสียงสรรพสัตว์
-   นักเรียนติดใบไม้กิ่งไม้ พร้อมกับกล่าวขอบคุณหรือขอโทษต้นไม้
ขั้นจบ: 
-   ครูชื่นชมและขอบคุณความตั้งใจ
-   ครูและนักเรียนแสดงความเคารพซึ่งกันและกัน

:

  ชื่อกิจกรรม ความหมายภาพเร้าอารมณ์

 เป้าหมาย
    เพื่อฝึกการคิด รู้ตัว และเท่าทันอารมณ์ สามารถรับรู้และยอมรับในความคิดและมุมมองที่แตกต่างรู้จักใคร่ครวญตนเองเพื่อดำเนินชีวิตอย่างมีสติ

    กิจกรรมเริ่มต้น (2-4 นาที)
- ครูเตรียมความพร้องพี่ๆ ม.1 โดยก่อนนั่งวงกลม ครูให้นักเรียนทุกคนหยิบปากกาแล้วมานั่งวงกลม/ครูเปิดเพลง สปาคลอเบาๆ
 ครูให้นักเรียนหลับตา กำกับสติ รับรู้ลมหายใจของตนเอง หายใจเข้ารับรู้ได้ว่าท้องยุบ หายใจออกรับรู้ได้ว่าท้องพอง ประมาณ 2 นาที

     กิจกรรมหลัก (10-15 นาที)
วันนี้ครูและนักเรียนนั่งรวมกันเป็นวงกลม ครูขอให้พี่ๆ นั่งสมาธิ 2-3 นาที โดยให้ดูลมหายใจของตัวเอง หากกำลังคิดเรื่องของคนอื่นขอให้กลับมาอยู่ใจของตัวเรา จากนั้นคุณครูให้สัญญาณกลับมารู้ตัว ครูทำ Brain gym ด้วยการวางฝ่ามือทั้งสองข้างโดยครูให้สัญญาณค่อยๆ เคาะนิ้วทีละนิ้ว และสลับข้างกัน
              ขั้นกิจกรรมครูเล่าเรื่องจากการสมมติสถานการณ์โดยหยุดและตั้งคำถาม 3 ช่วง แล้วแจกกระดาษครึ่ง A4 ให้พี่ๆ เขียนความรู้สึกและสิ่งที่จะทำอะไร จากนั้นจึงให้พี่ๆ ถ่ายทอดความรู้สึกกับแต่ละสถานการณ์ และบอกข้อคิดที่ได้จากกิจกรรม ดังเช่น
พี่มายด์ : รู้สึกว่าวันนี้เป็นวันไม่ค่อยดีและโกรธ แต่จะกลับไปอาบน้ำเปลี่ยนเสื้อผ้า เมื่อเกิดอุบัติเหตุก็สงสารและและอยากเข้าไปช่วยเหลือ
พี่เพลง รู้สึกตลกครับและเดินต่อไปเพราะเค้าไม่ตั้งใจ เมื่อเกิดเหตุรถคว่ำก็สงสารและจะไปช่วย เพราะเห็นความตั้งใจ สงสารทั้งลุงกับหลานและอยากพาเขาไปส่งโรงพยาบาล
พี่ซินดี้ เมื่อตัวเปื้อนอยากอาบน้ำใหม่ ถึงชุดจะดูดีแค่ไหนถ้าเราไม่ไปเพื่อนอาจเสียใจ เมื่อเกิดเหตุจะรีบวิ่งไปดูทันที เพราะตกใจและรีบโทรหารถพยาบาลทันที

พี่กระต่าย : รู้สึกไม่ชอบที่เกิดเรื่องแบบนี้ เมื่อเกิดอุบัติเหตุรู้สึกตกใจและจะรีบโทรเรียกรถพยาบาลมาช่วย

ขั้นจบกิจกรรมครูพูดขอบคุณทุกความคิดและความรู้สึกของพี่ๆ ทุกคนที่ร่วมกันถ่ายทอดออกมา

กิจกรรมจบ (1-3 นาที)

- ครูสร้าง Empower โดยการชื่นชมและขอบคุณความตั้งใจ
- ครูและนักเรียนแสดงความเคารพซึ่งกันและกัน

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น