Week3

 วัน
รูปแบบกิจกรรม
เป้าหมาย
กิจกรรม
สื่อ  อุปกรณ์
จันทร์
มุมมองการคิด /ใคร่ครวญ
ฝึกการคิด รู้ตัว และเท่าทันอารมณ์ สามารถรับรู้และยอมรับในความคิดและมุมมองที่แตกต่างรู้จักใคร่ครวญตนเองเพื่อดำเนินชีวิตอย่างมีสติ
กิจกรรม : ความหมายภาพเร้าอารมณ์
ขั้นเตรียม
ก่อนนั่งวงกลม ครูให้นักเรียนทุกคนหยิบปากกาแล้วมานั่งวงกลม/ครูเปิดเพลง สปาคลอเบาๆ
ครูให้นักเรียนหลับตา กำกับสติ รับรู้ลมหายใจของตนเอง หายใจเข้ารับรู้ได้ว่าท้องยุบ หายใจออกรับรู้ได้ว่าท้องพอง ประมาณ 2 นาที
ขั้นกิจกรรม
ครูให้นักเรียนดูภาพความหมายเร้าอารมณ์(ทุกข์, สุข)
ครูใช้คำถามกระตุ้นการคิด นักเรียนเห็นภาพนี้และรู้สึกอย่างไร นักเรียนคิดว่าผู้ถ่ายภาพนี้เขาจะสื่อหรือถ่ายทอดเรื่องราวอะไรจากภาพนี้
ครูแจกกระดาษ ครึ่ง A4 ให้นักเรียนโดยครูจะส่งกระดาษไปทางด้านซ้ายมือของครูแล้วนักเรียนคนที่รับกระดาษจะรับไหว้ด้วยความนอบน้อม พร้อมกับวางกระดาษไว้ด้านหน้าของตนเอง แล้วส่งต่อกันไปเรื่อยๆจนถึงนักเรียนคนสุดท้าย (ในกรณีที่กระดาษเหลือนักเรียนคนสุดท้ายจะวางกระดาษที่เหลือทั้งหมดไว้ด้านหลังของตนเอง)
ครู Empower ด้วยคำขอบคุณนักเรียนที่รับไหว้เพื่อนด้วยความนอบน้อม
ครูให้นักเรียนเขียนถ่ายทอดคำถามลงในกระดาษ ประมาณ 5 นาที
ครูให้นักเรียนคนแรกเริ่มถ่ายทอดเรื่องราวอย่างตั้งใจให้เพื่อนฟัง
ขั้นจบ ครู Empower ขอบคุณทุกความตั้งใจ
เพลงสปา
รูปภาพ เร้าอารมณ์
กระดาษครึ่ง A4
อังคาร
การเคลื่อนไหวร่างกายอย่างมีสติ (รำกระบอง)
- ฝึกสติและสมาธิไปพร้อมกับการเคลื่อนไหวร่างกาย
การบริหารร่างกายสร้างความยืดหยุ่นและความแข็งแกร่งของกล้ามเนื้อ
กิจกรรม : โยคะ
ขั้นเตรียม :
ครูนำกิจกรรมด้วยการให้นักเรียนยืนหลับตา กลับมาอยู่กับตัวเองมีสติ รับรู้ลมหายใจเข้า-ออก ตามจังหวะ
- นักเรียนยืดหยุ่นร่างกาย ผ่อนคลายส่วนต่างๆ เพื่อให้กล้ามเนื้อได้คลายตัว ปลอดภัยอวัยวะในการฝึกโยคะ 
ขั้นกิจกรรม :
ครูนำกิจกรรมและพูดสร้างแรงให้เด็กเห็นคุณค่าของกิจกรรมโยคะ การฝึกปราณควบคุมจังหวะการเคลื่อนไหว ควบคุมหายใจออก-เข้า ทุกขณะจิต
ครูนำกิจกรรมการเคลื่อนไหวร่างกาย “โยคะ” ไร่เรียงจากจากทวงท่ายืน ไล่เรียงจนถึงท่านั่ง ผ่อนคลาย เคลื่อนไหว รับรู้ลมหายใจ
กลับมาอยู่กับตัวเอง ครูพาผ่อนคลายอย่างมีสติ
ขั้นจบ :
- Empower, ขอบคุณกันและกัน
 เพลงประกอบท่าโยคะ
พุธ
ศิลปะ ดนตรี
- ฝึกสติจดจ่อกับสิ่งที่ทำ สร้างสรรค์จินตนาการ ชื่นชมความงามและเห็นความหมายของบทเพลง ภาพวาดหรือชิ้นงานต่างๆ รวมทั้งสามารถเชื่อมโยงตัวเองกับผู้อื่นและสิ่งต่างๆรอบตัว
กิจกรรม : ขูดสี
ขั้นเตรียม:
-  ครูและนักเรียนทักทาย เคารพซึ่งกันและกัน
-  ทำสมาธิกลับมาอยู่กับตัวเองมีสติ รับรู้ลมหายใจเข้า-ออก ตามจังหวะ
ขั้นกิจกรรม:
-   ครูเล่าความประทับใจในวัยเด็ก ให้นักเรียนฟัง
-   ครูแสดงอุปกรณ์ให้นักเรียนสังเกต พร้อมเล่าเรื่องราวต่อ โดยบอกอยากเก็บความรู้สึกไว้นานๆ โดยการวาดลงบนกระดาษ
-  สร้างข้อตกลง และแจกอุปกรณ์
-   นักเรียนลงมือปฏิบัติ
-   นักเรียนแสดงผลงานให้ครูและเพื่อนๆ ชื่นชม เก็บอุปกรณ์
ขั้นจบ:
-   ครูสร้าง Empower โดยการชื่นชมและขอบคุณความตั้งใจ
-   ครูและนักเรียนแสดงความเคารพซึ่งกันและกัน

พฤหัสบดี
วรรณกรรม  นิทาน  เรื่องเล่า ประสบการณ์
ฝึกสมาธิจดจ่อกับสิ่งที่ได้ฟัง สามารถตีความหมายของคำและเรียงลำดับเรื่องราวต่างๆได้   มีมุมมองการคิดพร้อมทั้งพูดนำเสนอให้ผู้อื่นเข้าใจ สามารถเชื่อมโยงตนเองกับสิ่งที่เกิดขึ้นได้อย่างมีวิจารญาณ
กิจกรรม : คนเหมือนกันแต่ไม่เหมือนกัน
ขั้นเตรียม: 
ครูและนักเรียนสวัสดีทักทายกัน
นักเรียนหลับตา กำกับสติ รับรู้ลมหายใจของตนเอง
ขั้นกิจกรรม
ครูมีเรื่องเล่าเกี่ยวกับคนที่มองตัวเองเทียบกับคนอื่น
ครูสอบถามนักเรียนเกี่ยวกับสิ่งที่รู้จักเนลสันมาก่อร ครูใช้คำถามกระตุ้นการคิด นักเรียนเห็นอะไร? ได้เรียนรู้อะไรกับชีวประวัติ และเชื่อมโยงกับตัวเราอย่างไร
นักเรียนแต่ละคนนำเสนอความรู้สึก และเชื่อมโยงเข้ากับช่วงหนึ่งของชีวิตแต่ละคน 
"นักเรียนคิดว่าตัวเรา อยากจะเป็น.. ในอนาคต" (ฝากให้คิดต่อ)
ขั้นจบครูชื่นชมทุกความตั้งใจของนักเรียนทุกคน  ขอบคุณซึ่งกันและกัน

 เพลงสปา
เรื่องเล่าคนแบกเกี๊ยว
ศุกร์
วัสดุธรรมชาติ  สื่อ    อุปกรณ์ต่างๆ
ฝึกการสังเกต จดจ่อ รู้ตัว มองเห็นความสัมพันธ์และเชื่อมโยงตนเองกับสิ่งต่างๆ
ชื่อกิจกรรม : กิ่งไม้แห่ง กับชีวิต
ขั้นเตรียม:
ครูและนักเรียนทักทาย เคารพซึ่งกันและกัน
ขั้นกิจกรรม:
-   ครูให้นักเรียนสังเกตภาพ เกตภาพ กิ่งไม้ พร้อมตั้งคำถามกระตุนการคิด ในภาพมีอะไรที่เหมือนหรือต่างกันบ้าง เพราะเหตุใด
-   ครูนำกระดาษวางไว้ที่กลางวง และแนะนำกิจกรรมเราจะคืนต้นไม้ให้ผืนดินถามกระตุ้นการคิด นักเรียนได้คำว่าอะไร อ่านคำนี้แล้วนึกถึงอะไรบ้าง?”
-   นักเรียนติดใบไม้กิ่งไม้ พร้อมกับกล่าวขอบคุณหรือขอโทษต้นไม้
ขั้นจบ: 
-   ครูชื่นชมและขอบคุณความตั้งใจ
-   ครูและนักเรียนแสดงความเคารพซึ่งกันและกัน

:
กิจกรรม : คนเหมือนกันแต่ไม่เหมือนกัน

เป้าหมาย : เพื่อฝึกสมาธิจดจ่อกับสิ่งที่ได้ฟัง สามารถตีความหมายของคำและเรียงลำดับเรื่องราวต่างๆได้   มีมุมมองการคิดพร้อมทั้งพูดนำเสนอให้ผู้อื่นเข้าใจ สามารถเชื่อมโยงตนเองกับสิ่งที่เกิดขึ้นได้อย่างมีวิจารญาณ


ขั้นเตรียม: 
ครูและนักเรียนสวัสดีทักทายกัน 
นักเรียนหลับตา กำกับสติ รับรู้ลมหายใจของตนเอง

ขั้นกิจกรรม
หลังจากกิจกรรมเริ่มต้นเช้าวันใหม่อย่างมีความหมาย ครูป้อมพาพี่ ม.มาที่ลานตัวยู บริเวณสนามหน้าบ้านมัธยม  
     โดยให้ทุกคนยืนที่ลานตัวยู ก่อนที่ให้ทุกคนกลับหลังหัน 
      จากนั้นให้พี่ๆ ที่อยู่ด้านซ้ายมือครูป้อมนั่งลงที่พื้นสนาม ได้แก่ พี่ติ พี่ไอดิน พี่นัท พี่ซินดี้ พี่โจเซฟ พี่มิ้ลด์ พี่เพชร พี่บีทและพี่นัท  
       ส่วนพี่ๆ ที่อยู่ทางด้านขวามือของครูป้อมนั่งที่ม้านั่งท่อนไม้ ได้แก่ พี่คอป พี่ปุณ พี่อังอัง พีมายด์ พี่เพลง พี่บอล พี่ปังปอนด์ 

..ครูป้อมให้พี่ๆ หลับตากำหนดสติและรับรู้ลมหายใจของตนเอง เปิดประสาทสัมผัส รับรู้ความรู้สึกของแดดอ่อนๆและลมหนาว ฟังเสียงธรรมชาติรอบกายประมาณ นาที ก่อนที่จะให้พี่ๆ สลับตำแหน่งกัน และนั่งเป็นวงกลมที่พื้นสนาม 
     ครูป้อมเล่านิทานเรื่อง "มหาดเล็กกับคนแบกเกี้ยว"
     ซึ่งเป็นเรื่องราวของ "ชายหนุ่มสองคนเป็นเพื่อนสนิทกัน ทั้งสองมีโอกาสได้เข้าทำงานในวังคนหนึ่งพระราชาให้เป็นมหาเล็กส่วนอีกคนหนึ่งได้เป็นคนแบกเกี้ยว ซึ่งทำให้คนแบกเกี้ยวเกิดความน้อยใจเป็นอย่างมาก อยู่มาวันหนึ่งพระราชาออกไปนอกวังและข้ามสะพานที่มีสุนัขแม่ลูกอ่อนอาศัยอยู่ พระราชาจึงให้คนแบกเกี้ยวไปดูว่าใต้สะพานมีอะไร คนแบกเกี้ยววิ่งไปดูแล้วกลับมาบอกว่า มีลูสุนัขเกิดใหม่พะยะค่ะ พระราชา แล้วเกิดทั้งหมดกี่ตัวล่ะ คนแบกเกี้ยววิ่งกลับไปดูใหม่แล้วกลับมาบอกว่า ตัวพะยะค่ะ พระราชา แล้วเป็นตัวผู้หรือตัวเมียล่ะ คนแบกเกี้ยววิ่งกลับไปดูใหม่แล้วกลับมาบอกว่า ตัวผู้ ตัวเมียพระราชา แล้วมันสีอะไรล่ะ คนแบกเกี้ยววิ่งกลับไปดูใหม่แล้วกลับมาบอกว่า ดำ ขาว ทันใดนั้น มีมหาดเล็ก เดินมาพอดี พระราชาจึง สั่งให้มหาดเล็กไปดูบ้าง ด้วยคำถามเดียวกัน ไปลองดูหน่อยว่าเกิดอะไร ขึ้นมหาดเล็กวิ่งไปดูแล้วกลับมาบอกว่ามีลูกสุนัขเกิดใหม่พะยะค่ะมีทั้งหมด ตัว เป็นตัวผู้ ตัว ตัวเมีย ตัว เป็นสีดำ ตัว สีขาว ตัว ตัวสีขาว ตัวน่ารักมากเลยพะย่ะค่ะ"

         เมื่อเล่าจบครูป้อมใช้คำถามกระตุ้นความคิดว่า "รู้สึกอย่างไรกับนิทานเรื่องนี้ครับ"
         ซึ่งพี่ๆ ได้ร่วมกันแสดงความเห็นได้อย่างน่าสนใจ 
         อาทิเช่น 
         พี่ติ : เห็นความไม่เท่าเทียมกันของมหาดเล็กและคนแบกเกี้ยว พี่ไอดิน : รู้สึกว่าคนทั้งคนแบกเกี้ยวทำงานหลายครั้ง
ขั้นจบครูชื่นชมทุกความตั้งใจของนักเรียนทุกคน  ขอบคุณซึ่งกันและกันไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น