Assessment

1 ความคิดเห็น:

  1. ขอทราบวิธีการเข้าถึงแผนการจัดการเรียนรู้ของโรงเรียนในกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ของแต่ละชั้น เพื่อเป็นตัวอย่างหรือแนวทางในการเขียนแผนบูรณาการจิตศึกษากับกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์

    ตอบลบ