Week1

Week 1 : 11-15 ม.ค. 59
  วัน
รูปแบบกิจกรรม
เป้าหมาย
กิจกรรม
สื่อ  อุปกรณ์
จันทร์
มุมมองการคิด /ใคร่ครวญ
ฝึกการคิด รู้ตัว และเท่าทันอารมณ์ สามารถรับรู้และยอมรับในความคิดและมุมมองที่แตกต่างรู้จักใคร่ครวญตนเองเพื่อดำเนินชีวิตอย่างมีสติ
 กิจกรรม บ้าน(ห้องเรียน) เป็น บ้าน(บ้าน)
ขั้นเตรียม :
- กำกับสติ ให้นั่งหลับตาผ่อนคลายอย่างมีสติ รับรู้ลมหายใจ 2-3 นาที
- ครูให้นั่งหลับตา ก่อนพาทำ Brain Gym ท่ากำ/แบ 7-10 ครั้ง แล้วสลับครูพูดแบให้กำ ครูพูดกำให้แบ นาที
ขั้นกิจกรรม :
ครูพานั่งเรียนคุยเรื่องปิดภาคเรียนที่ผ่านมา ความสุข ความภาคภูมิใจ โดยครูเป็นผู้เล่าเหตุการณ์ต่างๆ ที่ผ่านมาให้ทุกคนร่วมรับฟัง
ครูใช้คำถามกระตุ้นการคิด “ให้แต่ละคนช่วยวาดภาพที่สื่อถึงการกลับมาบ้าน (ช่วงเปิดเทอม) ช่วงปิดเรียนทำอะไรมาบ้าง? อยากบอกอะไร?” ให้เวลาประมาณ นาที
- ครูแจกกระดาษให้แต่ละวาดภาพสื่อความหมายลงในกระดาษ ตามมุมต่างๆ ของบ้าน เพื่อให้จดจ่อ ใคร่ครวญกับงานที่ทำอย่างมีสมาธิ (ให้เวลา 8-10 นาที)
- เมื่อนักเรียนแต่ละคนเขียนเสร็จแล้ว นำสิ่งที่เขียนมาแลกเปลี่ยนนำเสนอชิ้นงาน ต่อกันและกัน
- คุณครูอำนวยกิจกรรมด้วยคำถามผ่อนคลาย / สร้างบรรยากาศอันรื่นรมย์ทุกขณะระหว่างดำเนินกิจกรรม
ขั้นจบ :
- ครูพานักเรียนกลับมาอยู่กับตัวเองอีกครั้ง เฝ้าสังเกตลมหายใจเข้า-ออก
 - ครู Empower ขอบคุณกันการกลับมาบ้านของนักเรียนทุกคน
 - ดินสอนสีปากกา
- บรรยากาศทุกส่วนประกอบของบ้าน ม.1
- กระดาษสี
อังคาร
การเคลื่อนไหวร่างกายอย่างมีสติ 
- ฝึกสติและสมาธิไปพร้อมกับการเคลื่อนไหวร่างกาย
การบริหารร่างกายสร้างความยืดหยุ่นและความแข็งแกร่งของกล้ามเนื้อ
 กิจกรรม : โยคะ
ขั้นเตรียม :
ครูนำกิจกรรมด้วยการให้นักเรียนยืนหลับตา กลับมาอยู่กับตัวเองมีสติ รับรู้ลมหายใจเข้า-ออก ตามจังหวะ
- นักเรียนยืดหยุ่นร่างกาย ผ่อนคลายส่วนต่างๆ เพื่อให้กล้ามเนื้อได้คลายตัว ปลอดภัยอวัยวะในการฝึกโยคะ 
ขั้นกิจกรรม :
ครูนำกิจกรรมและพูดสร้างแรงให้เด็กเห็นคุณค่าของกิจกรรมโยคะ การฝึกปราณควบคุมจังหวะการเคลื่อนไหว ควบคุมหายใจออก-เข้า ทุกขณะจิต
ครูนำกิจกรรมการเคลื่อนไหวร่างกาย “โยคะ” ไร่เรียงจากจากทวงท่ายืน ไล่เรียงจนถึงท่านั่ง ผ่อนคลาย เคลื่อนไหว รับรู้ลมหายใจ
กลับมาอยู่กับตัวเอง ครูพาผ่อนคลายอย่างมีสติ
ขั้นจบ :
- Empower, ขอบคุณกันและกัน

พุธ
ศิลปะ ดนตรี
- ฝึกสติจดจ่อกับสิ่งที่ทำ สร้างสรรค์จินตนาการ ชื่นชมความงามและเห็นความหมายของบทเพลง ภาพวาดหรือชิ้นงานต่างๆ รวมทั้งสามารถเชื่อมโยงตัวเองกับผู้อื่นและสิ่งต่างๆรอบตัว
 กิจกรรม : ภาดสีน้ำ ผ่านลายเส้นใคร่ครวญ 
ขั้นเตรียม:  
- นักเรียนนั่งวงกลม/ครูเปิดเพลง สปาคลอเบาๆ
- ครูให้นักเรียนหลับตา กำกับสติ รับรู้ลมหายใจของตนเอง หายใจเข้ารับรู้ได้ว่าท้องยุบ หายใจออกรับรู้ได้ว่าท้องพอง ประมาณ 2 นาที
ขั้นกิจกรรม:  
- ครูแบ่งกลุ่มนักเรียนออกเป็น 4 กลุ่ม และสร้างข้อตกลงในการทำกิจกรรมร่วมกัน
- ครูให้นักเรียนแต่ละรับกระดาษพร้อมลายเส้น ที่ครูออกแบบไว้ ขณะที่ออกแบบครูค่อยอำนวยกิจกรรม  10 นาที
- นักเรียนนำเสนอภาพที่ครูกำหนด /งานศิลป์ที่นักเรียนถ่ายทอด ครูและเพื่อนๆ ช่วยให้กำลังใจเพื่อนๆ ที่นำเสนอ จากความตั้งใจ
- ครูให้นักเรียนนำงานศิลป์ไปจัดวางไว้ตามจุดต่างๆ ของบ้านช่วยตกแต่ง
 ขั้นจบ:  
- Empower ขอบคุณทุกความตั้งใจ ขอบคุณกันและกัน

  - เพลงสปา
- สีน้ำ
- กระดาษ 100 ปอนด์

พฤหัสบดี
วรรณกรรม  นิทาน  เรื่องเล่า ประสบการณ์
ฝึกสมาธิจดจ่อกับสิ่งที่ได้ฟัง สามารถตีความหมายของคำและเรียงลำดับเรื่องราวต่างๆได้ มีมุมมองการคิดพร้อมทั้งพูดนำเสนอให้ผู้อื่นเข้าใจ สามารถเชื่อมโยงตนเองกับสิ่งที่เกิดขึ้นได้อย่างมีวิจารญาณ
 กิจกรรม มนุษย์ครึ่งตัว

ขั้นเตรียม
- นักเรียนนั่งวงกลม/ครูเปิดเพลง สปาคลอเบาๆ
- ครูให้นักเรียนหลับตา กำกับสติ รับรู้ลมหายใจของตนเอง หายใจเข้ารับรู้ได้ว่าท้องยุบ หายใจออกรับรู้ได้ว่าท้องพอง ประมาณ 2 นาที
ขั้นกิจกรรม
- ครูให้นักเรียนดูคลิปเรื่องราวของมนุษย์ครึ่งตัว ที่เปิดร้านขายของครึ่งราคา
- ครูกระตุ้นคำถาม "นักเรียนเห็นอะไร? รู้สึกอย่างไรอะไรคือแรงบันดาลใจของเขา"
- ให้นักเรียนเขียนถ่ายทอดเรื่อราว พร้อมวาดภาพตกแต่งประกอบภาพ
นักเรียนร่วมถ่ายทอดความรู้สึก / มุมมองความคิด
- ครูช่วยขมวดคำตอบจากนักเรียนเพื่อให้เกิดความซาบซึ้ง
ขั้นจบ 
- Empower ขอบคุณทุกความตั้งใจ ขอบคุณกันและกัน

 - เพลงสปา
- กระดาษ 
- คลิปวิดีโอ

ศุกร์
วัสดุธรรมชาติ  สื่อ อุปกรณ์ต่างๆ
ฝึกการสังเกต จดจ่อ รู้ตัว มองเห็นความสัมพันธ์และเชื่อมโยงตนเองกับสิ่งต่างๆ
กิจกรรม : ปฏิบัติการแห่งรัก
ขั้นเตรียม
- นักเรียนเดินกำกับสติ มาจากบริเวณเข้าแถวเคารพธงชาติ ก่อนมายืนวงกลม
- ครูให้นักเรียนหลับตา กำกับสติ รับรู้ลมหายใจของตนเอง มีสติรับรู้ถึงลมหายใจ ประมาณ 2 นาที
ขั้นกิจกรรม
ครูให้นักเรียนหลับตา โดยคุณครูพูดถึงสิ่งที่เกิดขึ้นกับทางโรงเรียนฯ หลายมิติ ทั้งคุณลุงพนักงานมีน้อย บริเวณดูแลเรามีเยอะและเราดูแลช่วยโรงเรียนฯ 
- ครูให้นักเรียนลืมตาและมองโดยบริเวณโดยรอบ 
- ครูให้โจทย์แต่ละคนให้ปรนนิบัติสถานที่โดยรอบบริเวณ และมองไปสู่สนามลานทรายที่ดูแลช่วยน้องๆ อนุบาล/ประถมฯ
- นักเรียนแยกย้ายช่วยดูแลสถานที่ เก็บเศษกิ่งไม้ ใบไม้ และหร่อนทราย ฯลฯ
- ครูและนักเรียนร่วมกันถอดบทเรียนจากกิจกรรมฝึกฝนเป็นผู้มอบความรัก
ขั้นจบ ครู Empower ขอบคุณทุกความตั้งใจ ขอบคุณกันและกัน

สิ่งแวดล้อมโดยรอบสนามบาส
- ไม้กวาดทางมะพร้าว
กระสอบใส่เศษใบไม้
ชื่อกิจกรรม "ปฏิบัติการแห่งรัก"

-  เป้าหมาย 
- เพื่อฝึกการสังเกต จดจ่อ รู้ตัว มองเห็นความสัมพันธ์และเชื่อมโยงตนเองกับสิ่งต่างๆ
- เพื่อฝึกฝนการเป็นผู้มอบความรักแกส่วนร่วมและให้เห็นการเชื่อมโยงสู่สิ่งใหญ่

    กิจกรรมเริ่มต้น (2-4 นาที)
- นักเรียนเดินกำกับสติ มาจากบริเวณเข้าแถวเคารพธงชาติ ก่อนมายืนวงกลมบริเวณสนามบาสฯ  
ครูให้นักเรียนหลับตา กำกับสติ รับรู้ลมหายใจของตนเอง มีสติรับรู้ถึงลมหายใจ ประมาณ 2 นาที

    กิจกรรมหลัก (10-15 นาที)
"ปฏิบัติการแห่งรัก"
_จิตศึกษาเช้านี้พาเด็กๆ ม.1 เรียนรู้ที่จะเป็น 'ผู้รัก'
ปรนนิบัติสถานที่ ให้ความรักกับสิ่งแวดล้อม  ร่วมสร้างสนามพลังแห่งความสุข
เช้านี้ครูพาพี่ๆ ม.ยืนหลับตาเป็นวงกลมบริเวณสนามบาสและครูเล่าเรื่องการเป็นผู้มอบความรัก ผู้รัก ที่มีความแตกต่างจากเป็น ผู้ถูกรัก นักเรียนหลายคนมีสติในการฟังและใคร่ครวญ จดจ่อ ขณะที่ครูกำลังเล่าเรื่องราวอย่างสั้นๆ
จากนั้นทุกคนลืมตาและครูให้ทุกคนได้แลมองดูบริเวณโดยรอบ และครูโยงเข้าไปสู่สนามทรายของน้องๆ เพื่อฝึกเด็กๆ เป็นผู้มอบความรัก ผ่านการดูแลสิ่งแวดล้อมโดยรอบ
_ทุกคนแยกย้ายไปเก็บใบไม้ กิ่งไม้ เศษขยะ หรือหร่อนทรายเจอเศษแก้ว เหล็ก ในลานทรายดังกล่าว ทุกคนต่างขะมักเขม้นดูแลสิ่งต่างๆ ที่มองเห็น จิตอาสาช่วยเหลืองานส่วนรวมด้วยความซาบซึ้ง ใช้เวลาประมาณ 15-20 นาที
ก่อนครูจะพาพี่ๆ กลับเข้ามาสู่บริเวณพื้นที่มัธยมฯ และลงถอดหญ้า ย้ายต้นข้าวในบริเวณแปลงนา

ก่อนที่เราจะนำสิ่งที่ได้ทำร่วมกันเช้านี้มาร่วมถอดบทเรียนในสิ่งที่ได้ทำเพื่อส่วนร่วมเช้านี้.

-  กิจกรรมจบ (1-3 นาที)   

ครูพานั่งเรียนเข้าสู่การมอบความรักสู่มวลใหญ่ ด้วยการที่ครู Empower ขอบคุณทุกความตั้งใจ ขอบคุณกันและกัน

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น