Week6

  วัน
รูปแบบกิจกรรม
เป้าหมาย
กิจกรรม
สื่อ  อุปกรณ์
จันทร์
มุมมองการคิด /ใคร่ครวญ
ฝึกการคิด รู้ตัว และเท่าทันอารมณ์ สามารถรับรู้และยอมรับในความคิดและมุมมองที่แตกต่างรู้จักใคร่ครวญตนเองเพื่อดำเนินชีวิตอย่างมีสติ
 กิจกรรม จำเป็น/ต้องการ
ขั้นเตรียม :
- กำกับสติ ครูคอยอำนวยกิจกรรมให้นั่งหลับตาผ่อนคลายอย่างมีสติ รับรู้ลมหายใจ 2-3 นาที
- ครูให้นั่งหลับตา ก่อนพาทำ Brain Gym ท่ากำ/แบ ครั้ง แล้วสลับครูพูดแบให้กำ ครูพูดกำให้แบ นาที
ขั้นกิจกรรม :
ครูแจกกระดาษให้นักเรียนคนละหนึ่งแผ่น ขณะที่ส่ง-รับ ไหวเพื่อนๆ ด้วยความนอบน้อม
- นักเรียนแบ่งกระดาษเป็นสามช่องช่องที่1
เขียนสิ่งที่คิดว่าจำเป็น
ช่องที่
2เขียนสิ่งที่ต้องการ
ช่องที่
ตัดสิ่งที่ไม่จำเป็นแต่ต้องการ
ให้เวลาเขียน ประมาณ นาที เพื่อให้ครุ่นคิดกับงานที่รับมอบหมาย
- เมื่อครบเวลากำหนด นักเรียนนำเสนอแลกเปลี่ยนกันและกัน คุณครูช่วยอำนวยกิจกรรม
ขั้นจบ :
- ครูพานักเรียนกลับมาอยู่กับตัวเองอีกครั้ง เฝ้าสังเกตลมหายใจเข้า-ออก
 - ครู Empower ขอบคุณกันการกลับมาบ้านของนักเรียนทุกคน
 - ดินสอนสีปากกา
- แผ่นกระดาษ
- กระดาษสี
อังคาร
การเคลื่อนไหวร่างกายอย่างมีสติ (รำกระบอง)
- ฝึกสติและสมาธิไปพร้อมกับการเคลื่อนไหวร่างกาย
การบริหารร่างกายสร้างความยืดหยุ่นและความแข็งแกร่งของกล้ามเนื้อ
 กิจกรรม : โยคะ
ขั้นเตรียม :
ครูนำกิจกรรมด้วยการให้นักเรียนยืนหลับตา กลับมาอยู่กับตัวเองมีสติ รับรู้ลมหายใจเข้า-ออก ตามจังหวะ
- นักเรียนยืดหยุ่นร่างกาย ผ่อนคลายส่วนต่างๆ เพื่อให้กล้ามเนื้อได้คลายตัว ปลอดภัยอวัยวะในการฝึกโยคะ 
ขั้นกิจกรรม :
ครูนำกิจกรรมและพูดสร้างแรงให้เด็กเห็นคุณค่าของกิจกรรมโยคะ การฝึกปราณควบคุมจังหวะการเคลื่อนไหว ควบคุมหายใจออก-เข้า ทุกขณะจิต
ครูนำกิจกรรมการเคลื่อนไหวร่างกาย “โยคะ” ไร่เรียงจากจากทวงท่ายืน ไล่เรียงจนถึงท่านั่ง ผ่อนคลาย เคลื่อนไหว รับรู้ลมหายใจ
กลับมาอยู่กับตัวเอง ครูพาผ่อนคลายอย่างมีสติ
ขั้นจบ :
- Empower, ขอบคุณกันและกัน

พุธ
ศิลปะ ดนตรี
- ฝึกสติจดจ่อกับสิ่งที่ทำ สร้างสรรค์จินตนาการ ชื่นชมความงามและเห็นความหมายของบทเพลง ภาพวาดหรือชิ้นงานต่างๆ รวมทั้งสามารถเชื่อมโยงตัวเองกับผู้อื่นและสิ่งต่างๆรอบตัว
กิจกรรม : สร้างสรรค์ตั๊กแตนจากใบมะพร้าว
ขั้นเตรียม
 นักเรียนนั่งวงกลม/ครูเปิดเพลง สปาคลอเบาๆ
ครูให้นักเรียนหลับตา กำกับสติ รับรู้ลมหายใจของตนเอง หายใจ ประมาณ 2 นาที
ขั้นกิจกรรม
ครูนำใบมะพร้าวมาวางไว้ข้างหน้าที่นั่ง ประมาณ 10-20 ใบ
ครูใช้คำถามเพื่อกระตุ้นความคิดของนักเรียน “นักเรียนคิดว่าใบมะพร้าวสามารถทำอะไรได้บ้าง
นักเรียนตอบคำถามและร่วมกันแสดงความคิดเห็น ในขณะที่นักเรียนตอบคำถามครู Empower นักเรียนด้วยคำชื่นชม ขอบคุณ
ครูส่งใบมะพร้าวให้นักเรียนหยิบวางไว้ที่ด้านหน้าของตัวเอง 1 ช่วงมือ
ครู Empower ด้วยคำขอบคุณนักเรียนที่รับไหว้เพื่อนด้วยความนอบน้อม
ครูและนักเรียนพับตั๊กแตนร่วมกัน
ครูให้นักเรียนถ่ายทอดสิ่งที่ได้เรียนรู้จากกิจกรรมนี้
ขั้นจบ ครู Empower ขอบคุณทุกความตั้งใจ ขอบคุณกันและกัน

  - เพลงสปา
- กรรไกร
- ก้านมะพร้าว

พฤหัสบดี
วรรณกรรม  นิทาน  เรื่องเล่า ประสบการณ์
ฝึกสมาธิจดจ่อกับสิ่งที่ได้ฟัง สามารถตีความหมายของคำและเรียงลำดับเรื่องราวต่างๆได้   มีมุมมองการคิดพร้อมทั้งพูดนำเสนอให้ผู้อื่นเข้าใจ สามารถเชื่อมโยงตนเองกับสิ่งที่เกิดขึ้นได้อย่างมีวิจารญาณ
 กิจกรรม เรื่องเล่า "กระเป๋าเดินทางของฮันนา"
ขั้นเตรียม
- นักเรียนนั่งวงกลม/ครูเปิดเพลง สปาคลอเบาๆ
- ครูให้นักเรียนหลับตา กำกับสติ รับรู้ลมหายใจของตนเอง หายใจเข้ารับรู้ได้ว่าท้องยุบ หายใจออกรับรู้ได้ว่าท้องพอง ประมาณ 2 นาที
ขั้นกิจกรรม
- ครูเล่าเรื่องจากหนังสือกรเป๋าเดินทางของฮันนาให้นักเรียนฟัง
- ครูแจกกระดาษให้นักเรียนคนละครึ่งแผ่นA4 เพื่อให้นักเรียนเขียนถ่ายทอดเรื่องราวของฮันนาในมุมมองความคิดของตนเอง
- นักเรียนแลกเปลี่ยนซึ่งกันและกัน
ขั้นจบ 
- Empower ขอบคุณทุกความตั้งใจ ขอบคุณกันและกัน
 - เพลงสปา
- กระดาษครึ่งA4
- เรื่องราวของฮันา

ศุกร์
วัสดุธรรมชาติ  สื่อ อุปกรณ์ต่างๆ
ฝึกการสังเกต จดจ่อ รู้ตัว มองเห็นความสัมพันธ์และเชื่อมโยงตนเองกับสิ่งต่างๆ
กิจกรรม : ดินสอ กับความนัย
ขั้นเตรียม
- นักเรียนเดินกำกับสติ มาจากบริเวณเข้าแถวเคารพธงชาติ ก่อนมานั่งวงกลมทำสมาธิ 
- ครูให้นักเรียนหลับตา กำกับสติ รับรู้ลมหายใจของตนเอง มีสติรับรู้ถึงลมหายใจ ประมาณ 2 นาที
ขั้นกิจกรรม
ครูแจกกระดาษให้นักเรียนทุกคน
ครูให้นักเรียนวาดภาพตามที่ครูกำหนด   เมื่อวาดไปสักพัก ครูจะเปลี่ยนภาพที่กำหนดไปเรื่อยๆ
นักเรียนแลกเปลี่ยนความรู้สึกร่วมกัน
ขั้นจบ ครู Empower ขอบคุณทุกความตั้งใจ ขอบคุณกันและกัน

เพลงสปา
กระดาษครึ่ง A4
ดินสอชื่อกิจกรรม: เรื่องเล่าจาก “กระเป๋าเดินทางของฮันนา”
เป้าหมาย: เพื่อฝึกสมาธิจดจ่อกับสิ่งที่ได้ฟัง สามารถตีความหมายของคำและเรียงลำดับเรื่องราวต่างๆได้   มีมุมมองการคิดพร้อมทั้งพูดนำเสนอให้ผู้อื่นเข้าใจ สามารถเชื่อมโยงตนเองกับสิ่งที่เกิดขึ้นได้อย่างมีวิจารญาณ
ขั้นเตรียม: ครูให้เด็กๆ หยิบปากกาคนละ 1 แท่ง ก่อนนั่งวงกลม
นักเรียนนั่งวงกลม/ครูเปิดเพลง สปาคลอเบาๆ จากนั้นครูให้ทุกคนหลับตา กำกับสติ
รับรู้ลมหายใจของตนเอง หายใจเข้ารับรู้ได้ว่าท้องยุบ หายใจออกรับรู้ได้ว่าท้องพอง ประมาณ 2 นาที

ขั้นกิจกรรม:
   ครูพาเด็กๆ สงบในจิตใจด้วยการทำสมาธิสั้นๆ มาก่อนหน้านี้แล้ว และคุณครูเล่าถึงความหลังครั้งที่แต่ละคนได้ฟังเรื่องราวเกี่ยวกับหนังสือกระเป๋าเดินทางของฮันนา มาก่อนหน้านี้แล้วในกิจกรรมBody scan ตอนนี้ทุกคนได้ทบทวนความเข้าใจกับเรื่องราว

     โดยคุณครูช่วยจัดระบบ ไล่เรียงความเข้าใจใหม่เพื่อให้เด็กๆ เข้าใจเกี่ยวกับเหตุการณ์ในโตเกียว /โนเว เม็สโท  ที่ในหนังสือพยายามเล่าถ่ายทอดเรื่องราวเด็กๆ หญิงตัวเล็กๆ ให้เห็นเส้นทางการเกิดสงครามโลกครั้งที่ 2 ของกองทัพนาซี
     จากนั้นคุณครูแจกกระดาษครึ่งA4 ให้นักเรียนทุกคน ร่วมเข้าถ่ายทอดผ่านFlow chart เพื่อเล่าเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นของฮันนาที่ละขั้นก่อนถึงเหตุการณ์สำคัญของเรื่อง


  ครูให้เด็กๆ แยกย้ายเขียนถ่ายทอดในเวลา 10 นาที ก่อนที่พี่ๆ จะนำมาถ่ายทอดซึงกันและกันเพื่อร่วมแลกเปลี่ยนความเข้าใจผ่าน Flow chart


_ครูช่วยอำนวยกิจกรรมด้วยความรื่นรมย์ของบรรยากาศการนำเสนอของแต่ละๆ คน.

ขั้นจบ:
ครูเล่าถึงแง่คิดที่ครูได้สัมผัสถึงพลังจากหนังสือกระเป๋าเดินทาของฮันนา เพื่อเติมเต็มความเข้าใจและให้นักเรียนแสวงหาประวัติศาสตร์ต่อจากหนังสือเล่มนี้


ครูและนักเรียนของคุณซึ่งกันและกัน ด้วยความเคารพ

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น