Week2

  วัน
รูปแบบกิจกรรม
เป้าหมาย
กิจกรรม
สื่อ  อุปกรณ์
จันทร์
มุมมองการคิด /ใคร่ครวญ
ฝึกการคิด รู้ตัว และเท่าทันอารมณ์ สามารถรับรู้และยอมรับในความคิดและมุมมองที่แตกต่างรู้จักใคร่ครวญตนเองเพื่อดำเนินชีวิตอย่างมีสติ
ชื่อกิจกรรม : เรา..เป็นใคร
ขั้นเตรียม : ครูและนักเรียนร่วมนั่งเป็นวงกลม
- Monitor ให้สัญญาณ ครูและนักเรียนสวัสดีซึ่งกันและกันอย่างนอบน้อม
ครูเชิญชวนนักเรียนทุกคนกลับมารู้ตัวอยู่กับลมหายใจ สูดลมหายใจเข้าออกลึกๆ 3 ครั้ง เพื่อให้ร่างกายรู้สึกผ่อนคลาย
ครูและนักเรียนร่วมทำกิจกรรม Brain Gym 3 ท่า (สมาธิ 14 จังหวะ,นิ้วโป้งสลับก้อย,นับนิ้วสลับข้าง1 - 10) โดยครูเป็นผู้ทำท่าให้นักเรียนทำตามพร้อมนับไปพร้อมๆกัน
ขั้นกิจกรรม:
- ครูเล่าเรื่องเชื่อมโยงสู่กิจกรรมการเป็น "ผู้รัก"
- ชวนนักเรียนทบทวนกิจกรรมที่ทำมาในวันศุกร์
- นักเรียนนำเสนอสิ่งที่ได้เรียนรู้ / ความรู้สึกที่เกิดขึ้น
- วาดภาพสื่อความหมายจากกิจกรรมดังกล่าว
ขั้นจบ : ครูและนักเรียนร่วมกันสนทนาถึงสิ่งที่ได้เรียนรู้จักกิจกรรม
ครูพูดให้ Empower ชื่นชมความตั้งใจนักเรียนทุกคนอีกครั้ง
ตัวแทนห้อง (Monitor) ให้สัญญาณครูและนักเรียนขอบคุณซึ่งกันและกัน

อังคาร
การเคลื่อนไหวร่างกายอย่างมีสติ (รำกระบอง)
- ฝึกสติและสมาธิไปพร้อมกับการเคลื่อนไหวร่างกาย
การบริหารร่างกายสร้างความยืดหยุ่นและความแข็งแกร่งของกล้ามเนื้อ
กิจกรรม : โยคะ
ขั้นเตรียม :
ครูนำกิจกรรมด้วยการให้นักเรียนยืนหลับตา กลับมาอยู่กับตัวเองมีสติ รับรู้ลมหายใจเข้า-ออก ตามจังหวะ
- นักเรียนยืดหยุ่นร่างกาย ผ่อนคลายส่วนต่างๆ เพื่อให้กล้ามเนื้อได้คลายตัว ปลอดภัยอวัยวะในการฝึกโยคะ 
ขั้นกิจกรรม :
ครูนำกิจกรรมและพูดสร้างแรงให้เด็กเห็นคุณค่าของกิจกรรมโยคะ การฝึกปราณควบคุมจังหวะการเคลื่อนไหว ควบคุมหายใจออก-เข้า ทุกขณะจิต
ครูนำกิจกรรมการเคลื่อนไหวร่างกาย “โยคะ” ไร่เรียงจากจากทวงท่ายืน ไล่เรียงจนถึงท่านั่ง ผ่อนคลาย เคลื่อนไหว รับรู้ลมหายใจ
กลับมาอยู่กับตัวเอง ครูพาผ่อนคลายอย่างมีสติ
ขั้นจบ :
- Empower, ขอบคุณกันและกัน
 เพลงประกอบท่าโยคะ
พุธ
ศิลปะ ดนตรี
- ฝึกสติจดจ่อกับสิ่งที่ทำ สร้างสรรค์จินตนาการ ชื่นชมความงามและเห็นความหมายของบทเพลง ภาพวาดหรือชิ้นงานต่างๆ รวมทั้งสามารถเชื่อมโยงตัวเองกับผู้อื่นและสิ่งต่างๆรอบตัว
กิจกรรม : ดนตรีดลใจ
ขั้นเตรียม : ครูและนักเรียนร่วมนั่งเป็นวงกลม
- Monitor ให้สัญญาณ ครูและนักเรียนสวัสดีซึ่งกันและกันอย่างนอบน้อม
ครูเชิญชวนนักเรียนทุกคนกลับมารู้ตัวอยู่กับลมหายใจ สูดลมหายใจเข้าออกลึกๆ 3 ครั้ง เพื่อให้ร่างกายรู้สึกผ่อนคลาย
ครูและนักเรียนร่วมทำกิจกรรม Brain Gym 3 ท่า (สมาธิ 14 จังหวะ,นิ้วโป้งสลับก้อย,ขนมจีบ กระต่ายน้อย) โดยครูเป็นผู้ทำท่าให้นักเรียนทำตามพร้อมนับไปพร้อมๆกัน
ขั้นกิจกรรม : ครูเล่าประสบการณ์ของตนเองเกี่ยวกับดนตรีและบทเพลงที่เคยแต่ง รวมทั้งแรงบันดาลใจในการแต่งเพลง
ครูนำนักเรียนร้องเพลงที่ครูแต่งเอง ซึ่งเกี่ยวกับธรรมชาติและทำกิจกรรมเลียนแบบเสียงธรรมชาติประกอบเพลง
ขั้นจบ : ครูและนักเรียนร่วมกันสนทนาถึงสิ่งที่ได้เรียนรู้จักกิจกรรม “ดนตรีดลใจ
ครูพูดให้ Empower ชื่นชมความตั้งใจนักเรียนทุกคน
ตัวแทนห้อง (Monitor) ให้สัญญาณครูและนักเรียนขอบคุณซึ่งกันและกัน

พฤหัสบดี
วรรณกรรม  นิทาน  เรื่องเล่า ประสบการณ์
ฝึกสมาธิจดจ่อกับสิ่งที่ได้ฟัง สามารถตีความหมายของคำและเรียงลำดับเรื่องราวต่างๆได้ มีมุมมองการคิดพร้อมทั้งพูดนำเสนอให้ผู้อื่นเข้าใจ สามารถเชื่อมโยงตนเองกับสิ่งที่เกิดขึ้นได้อย่างมีวิจารญาณ
กิจกรรม : ภาพ มิติ กับตำนาน
ขั้นเตรียม : 
- ครูและนักเรียนร่วมนั่งเป็นวงกลม
ครูและนักเรียนสวัสดีซึ่งกันและกันอย่างนอบน้อม
ครูเชิญชวนนักเรียนทุกคนกลับมารู้ตัวอยู่กับลมหายใจ สูดลมหายใจเข้าออกลึกๆ 3 ครั้ง เพื่อให้ร่างกายรู้สึกผ่อนคลาย
ขั้นกิจกรรม : 
- ครูให้นักเรียนดูภาพ มิติ จากนั้นครูให้โจทย์กับพี่ๆ ม.1 ว่า
“พี่ๆ เห็นอะไรในภาพ?”
“เห็นภาพแล้ว พี่ๆ รู้ยังไง?”
“ถ้าให้พี่ๆ แต่งเติมภาพ พี่ๆ อยากจะต่อเติมอะไร? เพราะไร?”
ครูให้พี่ๆ แต่ละคนถ่ายความคิดเห็นให้ครูและเพื่อนๆ รับฟังร่วมกัน
- ครูคอยอำนวยกิจกรรม ให้อยู่ในบรรยากาศอันรื่นรมย์ และน่าทำกิจกรรมร่มกัน โดยครูค่อยกระตุ้นด้วยคำถาม
ขั้นจบ : ครูและนักเรียนร่วมกันสนทนาถึงสิ่งที่ได้เรียนรู้จักกิจกรรมครุ่นคิดจากภาพ
ครูพูดให้ Empower ชื่นชมความตั้งใจนักเรียนทุกคน
ภาพ มิติ
เพลงสปา
ศุกร์
วัสดุธรรมชาติ  สื่อ อุปกรณ์ต่างๆ
ฝึกการสังเกต จดจ่อ รู้ตัว มองเห็นความสัมพันธ์และเชื่อมโยงตนเองกับสิ่งต่างๆ
กิจกรรม : ธรรมชาติ กับการครุ่นคิด
ขั้นเตรียมครูและนักเรียนสวัสดีทักทายกัน
- Brain Gym  ท่า (ท่าขนมจีบ ตัวแอล)
ขั้นกิจกรรม:
ครูมีเรื่องเล่าเกี่ยวกับกลิ่นของดินมาเล่าให้นักเรียนฟัง
ครูมีแก้วใบ ที่มีกลิ่นของธรรมชาติอยู่ข้างใน(ใบพืชพันธุ์นานา)มาให้นักเรียนสัมผัสกลิ่นจนครบทุกคน
ครูตั้งคำถามกระตุ้นการคิด นักเรียนได้กลิ่นอะไรบ้างและเคยเจอกลิ่นนี้ที่ไหนเกี่ยวข้องกับชีวิตเราอย่างไร
นักเรียนแต่ละคนร่วมแลกเปลี่ยนเกี่ยวกับกลิ่นที่ได้สัมผัส
ขั้นจบ:
ครูEmpowerชื่นชมทุกความตั้งใจ ขอบคุณซึ่งกันและกัน
ใบพืชพันธุ์นานา

ชื่อกิจกรรม : เราเป็นใคร? (ถอดความจาปฏิบัติการแห่งรัก)

เป้าหมาย :เพื่อฝึกการคิด รู้ตัว และเท่าทันอารมณ์ สามารถรับรู้และยอมรับในความคิดและมุมมองที่แตกต่างรู้จักใคร่ครวญตนเองเพื่อดำเนินชีวิตอย่างมีสติชื่อกิจกรรม : เรา..เป็นใคร
ขั้นเตรียม : ครูและนักเรียนร่วมนั่งเป็นวงกลม
- Monitor ให้สัญญาณ ครูและนักเรียนสวัสดีซึ่งกันและกันอย่างนอบน้อม
ครูเชิญชวนนักเรียนทุกคนกลับมารู้ตัวอยู่กับลมหายใจ สูดลมหายใจเข้าออกลึกๆ 3 ครั้ง เพื่อให้ร่างกายรู้สึกผ่อนคลาย
ครูและนักเรียนร่วมทำกิจกรรม Brain Gym 3 ท่า
โดยครูเป็นผู้ทำท่าให้นักเรียนทำตามพร้อมนับไปพร้อมๆกัน

ขั้นกิจกรรม:
เช้าวันสดใสพี่ๆ ม.1 เดินกำกับสติมาจากเคารพธงชาติ 
ครูเริ่มต้นเล่า 'ขอบคุณ' ที่เด็กๆ ที่น่ารักทุกคนได้ฝึกการเป็น "ผู้รัก" สร้างไมตรจิตที่ดีแก่สิ่งแวดล้อม เคารพตนเอง สถานที่ ก่อนที่ครูจะสอบถามว่า "จากกิจกรรมวันนั้น พี่ๆ ได้เรียนรู้อะไร? และพี่ๆ รู้สึกอย่างไร?"
พี่นัท : "ผมได้เรียนรู้การดูแลธรรมชาติ รู้สึกดีที่ได้ทำสนามทราบให้น้องๆ ได้เล่นอย่างปลอดภัยครับ"
พี่ซินดี้ : "หนูได้เรียนรู้ความอดทน/การเสียสละ รู้สึกของคุณกิจกรรมดีๆ ที่พวกเราได้ดูแลผู้อื่นค่ะ"

เมื่อทุกคนได้นำเสนอความคิดเห็น
จากนั้นคุณครูแจกกระดาษครึ่ง A4 ให้ทุก เพื่อสร้างเป็นภาพที่นักเรียนประทับใจจากกิจกรรมดังกล่าวนั้น โดยปราศจากตัวอักษรใดๆ ให้เวลาประมาณ 7 นาที    

     เมื่อครบเวลากำหนดทุกคนได้นำเสนอภาพให้ครูและเพื่อนๆ รับชม

ขั้นจบ : ครูและนักเรียนร่วมกันสนทนาถึงสิ่งที่ได้เรียนรู้จักกิจกรรมสร้าง "ผู้รัก" และขอบคุณทุกคน

ครูพูดให้ Empower ชื่นชมความตั้งใจนักเรียนทุกคนอีกครั้ง
ตัวแทนห้อง (Monitor) ให้สัญญาณครูและนักเรียนขอบคุณซึ่งกันและกัน

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น