Week5

  วัน
รูปแบบกิจกรรม
เป้าหมาย
กิจกรรม
สื่อ อุปกรณ์
จันทร์
มุมมองการคิด /ใคร่ครวญ
ฝึกการคิด รู้ตัว และเท่าทันอารมณ์ สามารถรับรู้และยอมรับในความคิดและมุมมองที่แตกต่างรู้จักใคร่ครวญตนเองเพื่อดำเนินชีวิตอย่างมีสติ
 กิจกรรม มองดูความเปลี่ยนแปลง
ขั้นเตรียม :
- กำกับสติ ครูคอยอำนวยกิจกรรมให้นั่งหลับตาผ่อนคลายอย่างมีสติ รับรู้ลมหายใจ   2-3 นาที
- ครูให้นั่งหลับตา ก่อนพาทำ Brain Gym ท่ากำ/แบ ครั้ง แล้วสลับครูพูดแบให้กำ ครูพูดกำให้แบ นาที
ขั้นกิจกรรม :
ครูแจกกระดาษให้นักเรียนคนละหนึ่งแผ่น ขณะที่ส่ง-รับ ไหวเพื่อนๆ ด้วยความนอบน้อม
- นักเรียนแบ่งกระดาษเป็นสามช่องช่องที่1
เขียนสิ่งที่คิดว่าจำเป็น
ช่องที่
2เขียนสิ่งที่ต้องการ
ช่องที่
ตัดสิ่งที่ไม่จำเป็นแต่ต้องการ
ให้เวลาเขียน ประมาณ นาที เพื่อให้ครุ่นคิดกับงานที่รับมอบหมาย
- เมื่อครบเวลากำหนด นักเรียนนำเสนอแลกเปลี่ยนกันและกัน คุณครูช่วยอำนวยกิจกรรม
ขั้นจบ :
- ครูพานักเรียนกลับมาอยู่กับตัวเองอีกครั้ง เฝ้าสังเกตลมหายใจเข้า-ออก
 - ครู Empower ขอบคุณกันการกลับมาบ้านของนักเรียนทุกคน
 - ดินสอนสีปากกา
- แผ่นกระดาษ
- กระดาษสี
อังคาร
การเคลื่อนไหวร่างกายอย่างมีสติ (รำกระบอง)
- ฝึกสติและสมาธิไปพร้อมกับการเคลื่อนไหวร่างกาย
การบริหารร่างกายสร้างความยืดหยุ่นและความแข็งแกร่งของกล้ามเนื้อ
 กิจกรรม : โยคะ
ขั้นเตรียม :
ครูนำกิจกรรมด้วยการให้นักเรียนยืนหลับตา กลับมาอยู่กับตัวเองมีสติ รับรู้ลมหายใจเข้า-ออก ตามจังหวะ
- นักเรียนยืดหยุ่นร่างกาย ผ่อนคลายส่วนต่างๆ เพื่อให้กล้ามเนื้อได้คลายตัว ปลอดภัยอวัยวะในการฝึกโยคะ 
ขั้นกิจกรรม :
ครูนำกิจกรรมและพูดสร้างแรงให้เด็กเห็นคุณค่าของกิจกรรมโยคะ การฝึกปราณควบคุมจังหวะการเคลื่อนไหว ควบคุมหายใจออก-เข้า ทุกขณะจิต
ครูนำกิจกรรมการเคลื่อนไหวร่างกาย “โยคะ” ไร่เรียงจากจากทวงท่ายืน ไล่เรียงจนถึงท่านั่ง ผ่อนคลาย เคลื่อนไหว รับรู้ลมหายใจ
กลับมาอยู่กับตัวเอง ครูพาผ่อนคลายอย่างมีสติ
ขั้นจบ :
- Empower, ขอบคุณกันและกัน

พุธ
ศิลปะ ดนตรี
- ฝึกสติจดจ่อกับสิ่งที่ทำ สร้างสรรค์จินตนาการ ชื่นชมความงามและเห็นความหมายของบทเพลง ภาพวาดหรือชิ้นงานต่างๆ รวมทั้งสามารถเชื่อมโยงตัวเองกับผู้อื่นและสิ่งต่างๆรอบตัว
กิจกรรม : ศิลปะจากเมล็ดข้าว
ขั้นเตรียม
 นักเรียนนั่งวงกลม/ครูเปิดเพลง สปาคลอเบาๆ
ครูให้นักเรียนหลับตา กำกับสติ รับรู้ลมหายใจของตนเอง หายใจ ประมาณ 2 นาที
ขั้นกิจกรรม
ครูนำใบเตยมาวางไว้ข้างหน้าที่นั่ง ประมาณคนละ 4 ใบ
ครูใช้คำถามเพื่อกระตุ้นความคิดของนักเรียน “นักเรียนคิดว่าใบเตยสามารถทำอะไรได้บ้าง
นักเรียนตอบคำถามและร่วมกันแสดงความคิดเห็น ในขณะที่นักเรียนตอบคำถามครู Empower นักเรียนด้วยคำชื่นชม ขอบคุณ
ครูส่งใบเตยให้นักเรียนหยิบวางไว้ที่ด้านหน้าของตัวเอง 1 ช่วงมือ
ครู Empower ด้วยคำขอบคุณนักเรียนที่รับไหว้เพื่อนด้วยความนอบน้อม
ครูและนักเรียนพับตั๊กแตนร่วมกัน
ครูให้นักเรียนถ่ายทอดสิ่งที่ได้เรียนรู้จากกิจกรรมนี้
ขั้นจบ ครู Empower ขอบคุณทุกความตั้งใจ ขอบคุณกันและกัน

  - เพลงสปา
- กรรไกร
- ใบเตย

พฤหัสบดี
วรรณกรรม  นิทาน  เรื่องเล่า ประสบการณ์
ฝึกสมาธิจดจ่อกับสิ่งที่ได้ฟัง สามารถตีความหมายของคำและเรียงลำดับเรื่องราวต่างๆได้ มีมุมมองการคิดพร้อมทั้งพูดนำเสนอให้ผู้อื่นเข้าใจ สามารถเชื่อมโยงตนเองกับสิ่งที่เกิดขึ้นได้อย่างมีวิจารญาณ
 กิจกรรม : ความงามของกวี
ขั้นเตรียม
- นักเรียนนั่งวงกลม/ครูเปิดเพลง สปาคลอเบาๆ
- ครูให้นักเรียนหลับตา กำกับสติ รับรู้ลมหายใจของตนเอง หายใจเข้ารับรู้ได้ว่าท้องยุบ หายใจออกรับรู้ได้ว่าท้องพอง ประมาณ 2 นาที
ขั้นกิจกรรม
- ครูเล่าเรื่องตำนานของกวรบทแรกจากที่ต่างๆของโลกให้นักเรียนฟัง
- ครูแจกกระดาษให้นักเรียนคนละหนึ่งแผ่นเพื่อให้นักเรียนวิเคราะห์เรื่องราวของบทกวีในมุมมองของตนเอง
- นักเรียนแลกเปลี่ยนซึ่งกันและกัน
ขั้นจบ 
- Empower ขอบคุณทุกความตั้งใจ ขอบคุณกันและกัน

 - เพลงสปา
- เรื่องราวของบทกวี

ศุกร์
วัสดุธรรมชาติ  สื่อ อุปกรณ์ต่างๆ
ฝึกการสังเกต จดจ่อ รู้ตัว มองเห็นความสัมพันธ์และเชื่อมโยงตนเองกับสิ่งต่างๆ
กิจกรรม : นั่งครุ่นคิด ใคร่ควร
ขั้นเตรียม
- นักเรียนเดินกำกับสติ มาจากบริเวณเข้าแถวเคารพธงชาติ ก่อนมานั่งวงกลมทำสมาธิ 
- ครูให้นักเรียนหลับตา กำกับสติ รับรู้ลมหายใจของตนเอง มีสติรับรู้ถึงลมหายใจ ประมาณ 2 นาที
ขั้นกิจกรรม
ครูแจกกระดาษให้นักเรียนทุกคน
ครูให้นักเรียนวาดภาพตามที่ครูกำหนด เมื่อวาดไปสักพัก ครูจะเปลี่ยนภาพที่กำหนดไปเรื่อยๆ
นักเรียนแลกเปลี่ยนความรู้สึกร่วมกัน
ขั้นจบ ครู Empower ขอบคุณทุกความตั้งใจ ขอบคุณกันและกัน

เพลงสปา
กระดาษครึ่ง A4
ดินสอ
ภาพกิจกรรม

ชื่อกิจกรรม : ปรนนิบัติสถานที่ (ปฏิบัติการแห่งรัก3) -ถ่ายทำอีกครั้ง..
เป้าหมาย : เพื่อฝึกสมาธิจดจ่อ กำหนดลมหายใจ เห็นค่าทุกสรรพสิ่ง และมีจิตใหญ่

สื่อ/อุปกรณ์ : ไม้กวาดทางมะพร้าว, บุ่งกี่, เพลงสปา
กระบวนการดำเนินกิจกรรม  : เริ่มหลังจากเข้าแถวเคารพธงชาติเสร็จ นักเรียนเดินกำกับสติเข้าห้องแล้วยืนรอบขอนไม้ตัวยู (หน้าบริเวณมัธยมฯ)

ขั้นเตรียม  :
     - ครูและนักเรียนสวัสดีทักทายแสดงความเคารพซึ่งกันและกัน
และครูให้นักเรียนกลับมาอยู่กับตนเอง
 รับรู้ที่ลมหายใจ 4-5 ลมหายใจ
ด้วยความใครครวญ

ขั้นกิจกรรม  :
     - ครูเล่าเรื่องราวบริเวณโดยรอบมัธยมฯ ที่มีคุณลุงดูแลพื้นที่ทุกจุดของบริเวณมัธยมฯ และพูดโน้มน้าวให้นักเรียนตระหนักเห็นความสำคัญของการปรนนิบัติสถานที่
     - ครูให้นักเรียนแสดงความคิดเห็นกับสิ่งที่ตนเองเคยทำ และสิ่งที่อยากทำให้มากกว่าที่เคยทำอยู่
     - จากนนั้นครูให้โจทย์นักเรียน “ครูให้พี่ๆ แยกย้ายดูแลพื้นที่โดยรอบบริเวณต่างๆ อย่างใคร่ครวญ และให้เราแต่ละคนสังเกตบริเวณนั้นก่อนทำและหลังทำ ให้เวลานั่งเฝ้ามองครุ่นคิดกับจุดๆ นั้น ก่อนกลับมารวมกันที่ใต้บ้าน ม.นะครับ” ให้เวลาประมาณ นาที (ก่อนแยกย้ายครูเตรียมไม้กวาดและบุ่งกี่ ไว้เตรียมให้)
    - ระหว่างที่นักเรียนปรนนิบัติสถานที่ครูเดินคอยช่วยเอื้ออำนวยกิจกรรม เฝ้าสังเกต
    - เมื่อครบเวลาที่กำหนดนักเรียนเก็บอุปกรณ์ แล้วมารวมที่บ้าน ม.เมื่อนักเรียนมาจนครบ ครูให้นักเรียนทุกคนกลับมาอยู่กับตัวเอง
    - ครูใช้คำถามกระตุ้นการคิด “จากระยะเวลาสั้นที่นักเรียนได้ดูแลสถานที่ช่วยคุณลุง พี่ๆคิดว่าจากกิจกรรมแต่ละคนได้เรียนรู้อะไรบ้าง? เราแต่ละคนรู้สึกอย่างไร?”
    - นักเรียนแต่ละคนร่วมเขียนถ่ายทอดแสดงความคิดเห็น
ครูช่วยอำนวยกิจกรรมและใช้คำถามกระตุ้นการคิดตามเห็นควรตามความเหมาะสม ของจังหวะเรื่องเล่าความรู้สึกของนักเรียนคนนั้นๆ
 ช่วยคุณครูติดชิ้นงานไว้ที่บอร์ด เพื่อร่วมอ่านแลกเปลี่ยนความคิดเห็นของเพื่อนๆ

ขั้นจบ  :  
     - คุณครูชื่นชมEmpower ชื่นชมความตั้งใจของนักเรียนทุกคน ที่มอบพลีงความปรารถนาดีต่อมวลสรรพสิ่ง
     - ครูและนักเรียนขอบคุณซึ่งกันและกันโดยการทำความเคารพ

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น